کانال سیاوش جهانی - سیا پارکور http://www.aparat.com/name/sya_parkour ویدیو هایی که کانال سیاوش جهانی - سیا پارکور منتشر کرده است حرکات پارکور از شاگردان سیاوش جهانی معروف به سیا پارکور از یاسوج و بیضا فارس http://www.aparat.com/v/jp2qH Thu, 14 Mar 2013 15:51:28 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/jp2qH" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/jp2qH'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/98/487819_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_487819" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>مربی پارکور در یاسوج و بیضا فارس شماره تماس: 09176085773 09384364734 سیاوش جهانی سیاوش جهانی معروف به سیا پارکور فرزند سیا پارکور 2 http://www.aparat.com/v/ugtVT Thu, 14 Mar 2013 15:45:12 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/ugtVT" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/ugtVT'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/98/487813_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_487813" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> فرزند سیا پارکور http://www.aparat.com/v/uD5bN Thu, 14 Mar 2013 15:38:02 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/uD5bN" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/uD5bN'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/98/487802_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_487802" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> پرش از ارتفاع 9 متر و 80 سانتی متر سیاوش جهانی معروف به سیا پارکور از یاسوج و بیضا فارس http://www.aparat.com/v/cpIPh Thu, 14 Mar 2013 15:27:00 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/cpIPh" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/cpIPh'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/98/487792_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_487792" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>مربی پارکور در یاسوج و بیضا فارس شماره تماس: 09176085773 09384364734 سیاوش جهانی معروف به سیا پارکور حرکات پارکور و رزمی سیاوش جهانی معروف به سیا پارکور از یاسوج و بیضا فارس http://www.aparat.com/v/oOhQM Thu, 14 Mar 2013 15:10:30 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/oOhQM" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/oOhQM'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/98/487771_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_487771" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>مربی پارکور در یاسوج و بیضا فارس شماره تماس: 09176085773 09384364734 سیاوش جهانی معروف به سیا پارکور