کانال سیاوش جهانی - سیا پارکور http://www.aparat.com/name/sya_parkour/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_-_%D8%B3%DB%8C%D8%A7_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1 ویدیو هایی که کانال سیاوش جهانی - سیا پارکور منتشر کرده است حرکات پارکور از شاگردان سیاوش جهانی معروف به سیا پارکور از یاسوج و بیضا فارس http://www.aparat.com/v/jp2qH/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A7_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1 Thu, 14 Mar 2013 15:51:28 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/jp2qH" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/98/487819_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_487819" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>مربی پارکور در یاسوج و بیضا فارس شماره تماس: 09176085773 09384364734 سیاوش جهانی سیاوش جهانی معروف به سیا پارکور فرزند سیا پارکور 2 http://www.aparat.com/v/ugtVT/%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%A7_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1_2 Thu, 14 Mar 2013 15:45:12 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/ugtVT" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/98/487813_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_487813" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> فرزند سیا پارکور http://www.aparat.com/v/uD5bN/%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%A7_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1 Thu, 14 Mar 2013 15:38:02 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/uD5bN" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/98/487802_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_487802" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> پرش از ارتفاع 9 متر و 80 سانتی متر سیاوش جهانی معروف به سیا پارکور از یاسوج و بیضا فارس http://www.aparat.com/v/cpIPh/%D9%BE%D8%B1%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9_9_%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%88_80_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%B1 Thu, 14 Mar 2013 15:27:00 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/cpIPh" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/98/487792_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_487792" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>مربی پارکور در یاسوج و بیضا فارس شماره تماس: 09176085773 09384364734 سیاوش جهانی معروف به سیا پارکور حرکات پارکور و رزمی سیاوش جهانی معروف به سیا پارکور از یاسوج و بیضا فارس http://www.aparat.com/v/oOhQM/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1_%D9%88_%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A7_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1 Thu, 14 Mar 2013 15:10:30 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/oOhQM" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/98/487771_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_487771" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>مربی پارکور در یاسوج و بیضا فارس شماره تماس: 09176085773 09384364734 سیاوش جهانی معروف به سیا پارکور