کانال یاسر بختیاری یاس http://www.aparat.com/name/yas_yaser/%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B3 ویدیو هایی که کانال یاسر بختیاری یاس منتشر کرده است بابا سیگار نکشید - واقعی http://www.aparat.com/v/UCMVw/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%86%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF_-_%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C Sun, 27 May 2012 12:11:27 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/UCMVw" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/209529-8707.jpg?8707);" class="video_thumb" id="video_thumb_209529" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> وقتی عرب صاحب tredmill شد! http://www.aparat.com/v/XvaPK/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_tredmill_%D8%B4%D8%AF%21 Fri, 27 Apr 2012 17:00:17 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/XvaPK" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/209950-415.jpg?415);" class="video_thumb" id="video_thumb_209950" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> خیلی باحاله یارو خنگه ....ههههه http://www.aparat.com/v/UDvrn/%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%88_%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%87_....%D9%87%D9%87%D9%87%D9%87%D9%87 Fri, 01 Jun 2012 15:14:06 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/UDvrn" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/214659-200.jpg?200);" class="video_thumb" id="video_thumb_214659" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>جالبه ببین راستی یک فیلم جالب به نام این بابا وآن بابا تو کانلم دارم اگه حسش بود بیا بببین من که خیلی دوسش دارم ... یک ماره خیلی جالب فقط بهتون پیشنهاد میکنم جذبش نشین اگه بیماری قلبی هم دارین نگاه نکنین.. http://www.aparat.com/v/fAYIT/%DB%8C%DA%A9_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D9%81%D9%82%D8%B7_%D8%A8%D9%87%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D9%85_%D8%AC%D8%B0%D8%A8%D8%B4_%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86 Fri, 01 Jun 2012 15:10:20 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/fAYIT" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/214656-5650.jpg?5650);" class="video_thumb" id="video_thumb_214656" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اول نگاه کن بعد کانمت خواستی بذار راستی توی کانالم یک فیلم جالب به نام این بابا وآن بابا دارم اگه حوصله داشتی بیا ببین خیلی جالبه... پپپپ آدم چی بگه واقعا... http://www.aparat.com/v/oEyd4/%D9%BE%D9%BE%D9%BE%D9%BE_%D8%A2%D8%AF%D9%85_%DA%86%DB%8C_%D8%A8%DA%AF%D9%87_%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7... Fri, 01 Jun 2012 15:05:59 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/oEyd4" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/214651-3808.jpg?3808);" class="video_thumb" id="video_thumb_214651" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>سام چاطورین اگه حسشو دارین کامنت بزارین اگه میتونین بیان تو کانالم یک فیلم جالب از یک شاعر دارم که خیلی قشنگه اگه زحمتون نیست بیان خداحافظ وووووووووو به این میگن پلسازی در ایران http://www.aparat.com/v/eSWbR/%D9%88%D9%88%D9%88%D9%88%D9%88%D9%88%D9%88%D9%88%D9%88%D9%88_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%86_%D9%BE%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Tue, 29 May 2012 12:54:15 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/eSWbR" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/211881-4730.jpg?4730);" class="video_thumb" id="video_thumb_211881" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>بیبینین جانما نه واقعا به اینم میگن پل.. ههه یک ویدئو دارم تو کانالم به نام این بابا وآن بابا بیان ببینین خیلی جالبه... سرباز وطن یاس پینگ پنگشونم چیــــــــــــــــــــــــــــنی هههههه بیا ببین http://www.aparat.com/v/s5uCz/%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF_%D9%BE%D9%86%DA%AF%D8%B4%D9%88%D9%86%D9%85_%DA%86%DB%8C%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%86%DB%8C_%D9%87%D9%87%D9%87%D9%87%D9%87%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%A7_%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86 Tue, 29 May 2012 12:45:38 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/s5uCz" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/211867-5565.jpg?5565);" class="video_thumb" id="video_thumb_211867" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>آدم چی بگه واقعا..... این بابا وآن بابا خیلی به نظر من قشنگه. http://www.aparat.com/v/bPDMS/%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D9%88%D8%A2%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D9%85%D9%86_%D9%82%D8%B4%D9%86%DA%AF%D9%87. Sun, 27 May 2012 13:50:29 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/bPDMS" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/209702-9877.jpg?9877);" class="video_thumb" id="video_thumb_209702" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>از چی بگم فقط جالب حرکتش رو ببین http://www.aparat.com/v/uJrL6/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D8%B4_%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86 Sun, 27 May 2012 12:38:00 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/uJrL6" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/209567-4886.jpg?4886);" class="video_thumb" id="video_thumb_209567" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>چه جلب بود کامنت بزارین ااااا زنجیرو پاره کرد http://www.aparat.com/v/UCGq8/%D8%A7%D8%A7%D8%A7%D8%A7%D8%A7_%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%88_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D8%AF Sun, 27 May 2012 12:14:14 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/UCGq8" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/209534-7077.jpg?7077);" class="video_thumb" id="video_thumb_209534" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>اینو خودم تو مشهد فیلم برداری کردم...