کانال یاس http://www.aparat.com/name/zanahana ویدیو هایی که کانال یاس منتشر کرده است سوتی خنده دار اخبار http://www.aparat.com/v/xHJI2 Mon, 21 Oct 2013 19:48:29 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/xHJI2" onmousedown="this.href='http://www.aparat.com/v/xHJI2'" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://www.aparat.com/public/public/user_data/video_thumb/157/782227_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_782227" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>سوتی خنده دار اخبار