کانال زانیار http://www.aparat.com/name/zanyarsaedi/%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B1 ویدیو هایی که کانال زانیار منتشر کرده است Only 4U-3 یک درصد http://www.aparat.com/v/TYLbx/Only_4U-3_%DB%8C%DA%A9_%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF Sun, 06 May 2012 12:58:10 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/TYLbx" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/39/190447_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_190447" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>only 4 u.. علیرضا طلیسچی آهنگ زیبای بنیامین بهادری با اجرای میلاد http://www.aparat.com/v/pUwEP/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF Wed, 02 May 2012 16:14:14 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/pUwEP" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/38/189401_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_189401" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> گل فوق العاده زیبای كریستیانو رونالدو در بازی رئال مادرید - لوانته http://www.aparat.com/v/9O2aw/%DA%AF%D9%84_%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D9%83%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88_%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84 Mon, 13 Feb 2012 08:20:47 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/9O2aw" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/26/127951_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_127951" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>گل سوم رئال مادرید در بازی رئال مادرید - لوانته در هفته 22 لالیگا گل زیبای كریس http://www.aparat.com/v/rNGdz/%DA%AF%D9%84_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D9%83%D8%B1%DB%8C%D8%B3 Sun, 22 Apr 2012 15:15:38 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/rNGdz" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/37/181834_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_181834" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> صحنه های از دعواهای خیابانی http://www.aparat.com/v/FUSpC/%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C Wed, 02 Nov 2011 22:06:41 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/FUSpC" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/13/63255_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_63255" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> ضرب وشتم وحشیانه داور درتالش http://www.aparat.com/v/KJdig/%D8%B6%D8%B1%D8%A8_%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%85_%D9%88%D8%AD%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4 Mon, 07 Nov 2011 09:54:06 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/KJdig" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/14/65353_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_65353" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>فقط تاسف بابت بی فرهنگی مان.بابت وحشیگری مان.ما ان قوم متمدن ایرانی نیستیم مشتی عرب جنگجو هستیم.مسئولین ترسو ومحافظه كار فدراسیون تحویل بگیرن.باید گریست به ...نمی دانم چه بگویم.. قبرستان حیوانات (سگ و گربه http://www.aparat.com/v/ulIr8/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%28%D8%B3%DA%AF_%D9%88_%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87 Tue, 08 Nov 2011 03:44:56 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/ulIr8" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/14/65734_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_65734" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>لیتوانی برای سگ و گربه قبرستان میسازد تفرش http://www.aparat.com/v/9qxNB/%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B4 Tue, 11 Oct 2011 18:46:31 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/9qxNB" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/14/67218_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_67218" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> جنگ سگ ه http://www.aparat.com/v/80ci3/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B3%DA%AF_%D9%87 Tue, 08 Nov 2011 17:51:56 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/80ci3" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/14/65907_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_65907" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> طنزهای توپ http://www.aparat.com/v/xzjUd/%D8%B7%D9%86%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D9%BE Thu, 30 Jun 2011 18:32:22 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/xzjUd" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/6/27592_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_27592" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> مجموعه ای از بیشترین کلیپ های طنز http://www.aparat.com/v/qiHET/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B7%D9%86%D8%B2 Tue, 28 Jun 2011 22:11:55 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/qiHET" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/6/27200_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_27200" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>همه جورش هست شوخیهای ترسناک http://www.aparat.com/v/anYgB/%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%DA%A9 Mon, 31 Oct 2011 00:52:11 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/anYgB" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/13/61727_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_61727" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> دوربین مخفی http://www.aparat.com/v/NtVCr/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C Sat, 02 Jul 2011 15:07:53 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/NtVCr" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/6/28293_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_28293" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> طنز پله برقی ، آسانسور ، پله و ... http://www.aparat.com/v/s8oM6/%D8%B7%D9%86%D8%B2_%D9%BE%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C_%D8%8C_%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1_%D8%8C_%D9%BE%D9%84%D9%87_%D9%88_... Wed, 24 Aug 2011 06:23:54 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/s8oM6" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/7/33907_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_33907" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> خانوم از شما بعیده این کارا http://www.aparat.com/v/BqJi9/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AF%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7 Mon, 14 Nov 2011 16:16:23 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/BqJi9" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/14/68233_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_68233" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> ترساندن ایرانی(فوق العاده خنده دار) http://www.aparat.com/v/POU86/%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%28%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%29 Sun, 13 Nov 2011 19:31:04 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/POU86" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/14/67928_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_67928" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> وقتی زیردریایی اژدر ناوشکن رو از وسط نصف میکنه(واقعا خوفناک) http://www.aparat.com/v/gQPzK/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%DA%98%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B4%DA%A9%D9%86_%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D8%B2_%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D9%86%D8%B5%D9%81_%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D9%87%28%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7_%D8%AE%D9%88%D9%81%D9%86%D8%A7%DA%A9%29 Fri, 09 Sep 2011 10:49:00 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/gQPzK" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/8/39499_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_39499" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>من شخصا اصلا دوس نداشتم توی این ناوشکن میبودم و گیر این زیردریایی می افتادم تصادف جالب در مسابقه http://www.aparat.com/v/b7zdR/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81_%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87 Sun, 02 Oct 2011 18:28:15 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/b7zdR" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/10/49198_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_49198" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> جنگیدن http://www.aparat.com/v/a06cg/%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86 Wed, 26 Oct 2011 06:48:00 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/a06cg" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/12/59707_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_59707" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> اگر دیر کردین ..... http://www.aparat.com/v/FW4Bd/%D8%A7%DA%AF%D8%B1_%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86_..... Fri, 11 Mar 2011 21:22:25 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/FW4Bd" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/1/1669_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_1669" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> پسرها همیشه پسر هستند!! http://www.aparat.com/v/eD4G0/%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%21%21 Tue, 18 Oct 2011 11:06:50 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/eD4G0" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/12/56857_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_56857" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> كلیپی خنده دار از اذیت كردن دانشجوی دختر توسط همكلاسی پسر و واكنش جالب استاد http://www.aparat.com/v/xQUld/%D9%83%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C_%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%B0%DB%8C%D8%AA_%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D9%87%D9%85%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C Wed, 18 May 2011 03:21:54 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/xQUld" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/3/11062_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_11062" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>كلیپی خنده دار از اذیت كردن دانشجوی دختر توسط همكلاسی پسر و واكنش جالب استاد دانشجوی دختر و استاد عصبانی http://www.aparat.com/v/HRzjy/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C Wed, 26 Oct 2011 16:21:08 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/HRzjy" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/12/59857_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_59857" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> رقص حرفه ای كوچولو http://www.aparat.com/v/A52Cu/%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D9%83%D9%88%DA%86%D9%88%D9%84%D9%88 Wed, 08 Jun 2011 00:12:35 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/A52Cu" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/4/16319_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_16319" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> اندی انتظار http://www.aparat.com/v/HoIlr/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1 Mon, 24 Oct 2011 16:04:02 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/HoIlr" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/12/59171_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_59171" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> صید قزل آلای دریاچه ای http://www.aparat.com/v/tXcdl/%D8%B5%DB%8C%D8%AF_%D9%82%D8%B2%D9%84_%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C Sat, 22 Oct 2011 15:02:15 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/tXcdl" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/12/58409_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_58409" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>وزن 42 كیلو و طول 135 سانت شکار گربه ماهی http://www.aparat.com/v/WSEum/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C Tue, 06 Sep 2011 19:13:22 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/WSEum" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/8/38431_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_38431" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> گرفتن کوسه ماهی http://www.aparat.com/v/ZArFU/%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%B3%D9%87_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C Wed, 24 Aug 2011 20:46:40 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/ZArFU" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/7/34155_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_34155" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> چنگ کوسه و هشت پا http://www.aparat.com/v/4giZq/%DA%86%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D9%88%D8%B3%D9%87_%D9%88_%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D9%BE%D8%A7 Sun, 09 Oct 2011 19:05:22 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/4giZq" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/11/53278_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_53278" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>چنگ کوسه و هشت پا www.scripters.info جنگ بین گوزن و 4 کرگدن(حتما ببینید) http://www.aparat.com/v/lbcpD/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%DA%AF%D9%88%D8%B2%D9%86_%D9%88_4_%DA%A9%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D9%86%28%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF%29 Sun, 23 Oct 2011 12:29:32 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/lbcpD" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/12/58766_1.jpg);" class="video_thumb" id="video_thumb_58766" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/