کانال زانیار http://www.aparat.com/name/zanyarsaedi/%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B1 ویدیو هایی که کانال زانیار منتشر کرده است Only 4U-3 یک درصد http://www.aparat.com/v/TYLbx/Only_4U-3_%DB%8C%DA%A9_%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF Sun, 06 May 2012 12:58:10 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/TYLbx" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/190447-8477.jpg?8477);" class="video_thumb" id="video_thumb_190447" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>only 4 u.. علیرضا طلیسچی آهنگ زیبای بنیامین بهادری با اجرای میلاد http://www.aparat.com/v/pUwEP/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF Wed, 02 May 2012 16:14:14 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/pUwEP" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/189401-5654.jpg?5654);" class="video_thumb" id="video_thumb_189401" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> گل فوق العاده زیبای كریستیانو رونالدو در بازی رئال مادرید - لوانته http://www.aparat.com/v/9O2aw/%DA%AF%D9%84_%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D9%83%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88_%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84 Mon, 13 Feb 2012 08:20:47 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/9O2aw" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/127951-4705.jpg?4705);" class="video_thumb" id="video_thumb_127951" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>گل سوم رئال مادرید در بازی رئال مادرید - لوانته در هفته 22 لالیگا گل زیبای كریس http://www.aparat.com/v/rNGdz/%DA%AF%D9%84_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D9%83%D8%B1%DB%8C%D8%B3 Sun, 22 Apr 2012 15:15:38 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/rNGdz" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/181834-3407.jpg?3407);" class="video_thumb" id="video_thumb_181834" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> صحنه های از دعواهای خیابانی http://www.aparat.com/v/FUSpC/%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C Wed, 02 Nov 2011 22:06:41 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/FUSpC" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/63255-9434.jpg?9434);" class="video_thumb" id="video_thumb_63255" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> قبرستان حیوانات (سگ و گربه http://www.aparat.com/v/ulIr8/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%28%D8%B3%DA%AF_%D9%88_%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87 Tue, 08 Nov 2011 03:44:56 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/ulIr8" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/65734-2740.jpg?2740);" class="video_thumb" id="video_thumb_65734" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>لیتوانی برای سگ و گربه قبرستان میسازد تفرش http://www.aparat.com/v/9qxNB/%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B4 Tue, 11 Oct 2011 18:46:31 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/9qxNB" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/67218-1761.jpg?1761);" class="video_thumb" id="video_thumb_67218" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> جنگ سگ ه http://www.aparat.com/v/80ci3/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B3%DA%AF_%D9%87 Tue, 08 Nov 2011 17:51:56 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/80ci3" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/65907-1517.jpg?1517);" class="video_thumb" id="video_thumb_65907" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> طنزهای توپ http://www.aparat.com/v/xzjUd/%D8%B7%D9%86%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D9%BE Thu, 30 Jun 2011 18:32:22 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/xzjUd" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/27592-6592.jpg?6592);" class="video_thumb" id="video_thumb_27592" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> مجموعه ای از بیشترین کلیپ های طنز http://www.aparat.com/v/qiHET/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B7%D9%86%D8%B2 Tue, 28 Jun 2011 22:11:55 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/qiHET" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/27200-1868.jpg?1868);" class="video_thumb" id="video_thumb_27200" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>همه جورش هست شوخیهای ترسناک http://www.aparat.com/v/anYgB/%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%DA%A9 Mon, 31 Oct 2011 00:52:11 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/anYgB" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/61727-9949.jpg?9949);" class="video_thumb" id="video_thumb_61727" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> دوربین مخفی http://www.aparat.com/v/NtVCr/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C Sat, 02 Jul 2011 15:07:53 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/NtVCr" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/28293-2772.jpg?2772);" class="video_thumb" id="video_thumb_28293" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> طنز پله برقی ، آسانسور ، پله و ... http://www.aparat.com/v/s8oM6/%D8%B7%D9%86%D8%B2_%D9%BE%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C_%D8%8C_%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1_%D8%8C_%D9%BE%D9%84%D9%87_%D9%88_... Wed, 24 Aug 2011 06:23:54 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/s8oM6" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/33907-4654.jpg?4654);" class="video_thumb" id="video_thumb_33907" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> خانوم از شما بعیده این کارا http://www.aparat.com/v/BqJi9/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AF%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7 Mon, 14 Nov 2011 16:16:23 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/BqJi9" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/68233-3420.jpg?3420);" class="video_thumb" id="video_thumb_68233" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> ترساندن ایرانی(فوق العاده خنده دار) http://www.aparat.com/v/POU86/%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%28%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%29 Sun, 13 Nov 2011 19:31:04 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/POU86" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/67928-3754.jpg?3754);" class="video_thumb" id="video_thumb_67928" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> وقتی زیردریایی اژدر ناوشکن رو از وسط نصف میکنه(واقعا خوفناک) http://www.aparat.com/v/gQPzK/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%DA%98%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B4%DA%A9%D9%86_%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D8%B2_%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D9%86%D8%B5%D9%81_%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D9%87%28%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7_%D8%AE%D9%88%D9%81%D9%86%D8%A7%DA%A9%29 Fri, 09 Sep 2011 10:49:00 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/gQPzK" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/39499-4472.jpg?4472);" class="video_thumb" id="video_thumb_39499" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>من شخصا اصلا دوس نداشتم توی این ناوشکن میبودم و گیر این زیردریایی می افتادم تصادف جالب در مسابقه http://www.aparat.com/v/b7zdR/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81_%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87 Sun, 02 Oct 2011 18:28:15 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/b7zdR" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/49198-3211.jpg?3211);" class="video_thumb" id="video_thumb_49198" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> جنگیدن http://www.aparat.com/v/a06cg/%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86 Wed, 26 Oct 2011 06:48:00 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/a06cg" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/59707-3005.jpg?3005);" class="video_thumb" id="video_thumb_59707" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> اگر دیر کردین ..... http://www.aparat.com/v/FW4Bd/%D8%A7%DA%AF%D8%B1_%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86_..... Fri, 11 Mar 2011 21:22:25 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/FW4Bd" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/1669-1217.jpg?1217);" class="video_thumb" id="video_thumb_1669" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> پسرها همیشه پسر هستند!! http://www.aparat.com/v/eD4G0/%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%21%21 Tue, 18 Oct 2011 11:06:50 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/eD4G0" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/56857-5.jpg?5);" class="video_thumb" id="video_thumb_56857" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> كلیپی خنده دار از اذیت كردن دانشجوی دختر توسط همكلاسی پسر و واكنش جالب استاد http://www.aparat.com/v/xQUld/%D9%83%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C_%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%B0%DB%8C%D8%AA_%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D9%87%D9%85%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C Wed, 18 May 2011 03:21:54 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/xQUld" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/11062-7742.jpg?7742);" class="video_thumb" id="video_thumb_11062" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>كلیپی خنده دار از اذیت كردن دانشجوی دختر توسط همكلاسی پسر و واكنش جالب استاد دانشجوی دختر و استاد عصبانی http://www.aparat.com/v/HRzjy/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C Wed, 26 Oct 2011 16:21:08 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/HRzjy" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/59857-5694.jpg?5694);" class="video_thumb" id="video_thumb_59857" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> رقص حرفه ای كوچولو http://www.aparat.com/v/A52Cu/%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D9%83%D9%88%DA%86%D9%88%D9%84%D9%88 Wed, 08 Jun 2011 00:12:35 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/A52Cu" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/16319-2511.jpg?2511);" class="video_thumb" id="video_thumb_16319" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> اندی انتظار http://www.aparat.com/v/HoIlr/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1 Mon, 24 Oct 2011 16:04:02 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/HoIlr" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/59171-8219.jpg?8219);" class="video_thumb" id="video_thumb_59171" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> صید قزل آلای دریاچه ای http://www.aparat.com/v/tXcdl/%D8%B5%DB%8C%D8%AF_%D9%82%D8%B2%D9%84_%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C Sat, 22 Oct 2011 15:02:15 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/tXcdl" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/58409-7680.jpg?7680);" class="video_thumb" id="video_thumb_58409" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>وزن 42 كیلو و طول 135 سانت شکار گربه ماهی http://www.aparat.com/v/WSEum/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C Tue, 06 Sep 2011 19:13:22 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/WSEum" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/38431-4390.jpg?4390);" class="video_thumb" id="video_thumb_38431" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> گرفتن کوسه ماهی http://www.aparat.com/v/ZArFU/%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%B3%D9%87_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C Wed, 24 Aug 2011 20:46:40 +0430 <a href="http://www.aparat.com/v/ZArFU" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/34155-8947.jpg?8947);" class="video_thumb" id="video_thumb_34155" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br> چنگ کوسه و هشت پا http://www.aparat.com/v/4giZq/%DA%86%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D9%88%D8%B3%D9%87_%D9%88_%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D9%BE%D8%A7 Sun, 09 Oct 2011 19:05:22 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/4giZq" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/53278-2298.jpg?2298);" class="video_thumb" id="video_thumb_53278" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>چنگ کوسه و هشت پا www.scripters.info جنگ بین گوزن و 4 کرگدن(حتما ببینید) http://www.aparat.com/v/lbcpD/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%DA%AF%D9%88%D8%B2%D9%86_%D9%88_4_%DA%A9%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D9%86%28%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF%29 Sun, 23 Oct 2011 12:29:32 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/lbcpD" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw9.asset.aparat.com/avt/58766-8821.jpg?8821);" class="video_thumb" id="video_thumb_58766" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>حیات وحش ایران http://mohitezist.loxblog.com/ جدال شیر و گورخر!! http://www.aparat.com/v/xeXhW/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D9%88_%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%B1%21%21 Fri, 21 Oct 2011 04:18:58 +0330 <a href="http://www.aparat.com/v/xeXhW" title="" class="video_one_thumb"><div style="background-image:url(http://hw8.asset.aparat.com/avt/58004-5477.jpg?5477);" class="video_thumb" id="video_thumb_58004" > <div id="test_123" class="video_one_filter_pic" ></div> </div></a><br><br>حتماً تا آخر بینید،لطفاً نظر فراموش نشه