در حال بارگذاری
Loading...
برنامه معرفت (28 ویدیو)
28 / 9
برنامه معرفت هشتم بهمن ماه 1395

برنامه معرفت هشتم بهمن ماه 1395

436
عالمی که ما در آن هستیم، پر از تضادهاست. نور و ظلمت، کجی و راستی ؛اگر چشم حقیقت بین داشته باشیم، در بعضی کجی ها نیز راستی خواهیم دید. اما چگونه کج بین نمانیم؟