در حال بارگذاری
Loading...

رپ / ربا

66
شده اعلام جنگ/هدف کل جامعه اس/از بزرگ تا کوچیک زیر وام و قرض و ترس از فردایی که هنوز نرسید... دنبال رشد و کمال یا که سود و قمار؟به فکر پرورش روحه یا چنج دلار #ربا_جنگ_با_خدا
دیدگاه‌ها