در حال بارگذاری
Loading...

سخنرانی دکتر دینانی پیرامون فلسفه ارتباطات

921
ارتباطات را ما تقسیم بندی می کنیم اما خود ربط را نمی دانیم چیست؛- کسی که فلسفه می خواند احمق باقی نمی ماند. فلسفه سعی میکند که آدم را نادان باقی نگذارد
دیدگاه‌ها