در حال بارگذاری
Loading...

آموزش سال مالی

921
برای اینکه محاسبات مالی شما در طول سال به درستی انجام شده باشد باید در ابتدای دوره مالی خود سال مالی ببندید.