در حال بارگذاری
Loading...

اتاق فرماندهی جنگ و اعلام رمز عملیات

1,173
اتاق عملیات جنگ » سردار سرلشکر محسن رضایی و سپهبد شهید علی صیاد شیرازی » آقامحسن رمز عملیات را اعلام میکند
دیدگاه‌ها