در حال بارگذاری
Loading...

برای ورود به سرزمین همسا آماده اید؟

66
اگر همسا را به تازگی نصب کرده باشید، یا آن را پاک و دوباره نصب کنید، قبل از ورود به همسا این واک ترو (Walkthrough) را ملاحظه خواهید کرد. این فیلم مراحل ساخت واک ترو (Walkthrough) را به نمایش می گذارد.
دیدگاه‌ها