در حال بارگذاری
Loading...

استخدام نیروهای جدید-مدیران ایران

45
استخدام نیروی جدید به مسئله ی مهمی در طول چند دهه ی گذشته تبدیل شده است. چیزی که فقط با بررسی یک رزومه انجام میشد به سرعت به یک پروژه ی جمع آوریِ کلی اطلاعات و پردازش آنها تبدیل شده. ما از مدل های مختلف شایستگی ، تست های شخصیت ، هوش ، و مصاحبه های رفتاری و مشاهدات حضوری استفاده میکنیم.دریافت کامل فیلم ها http://modiriran.ir/shop/index.php?p=67
دیدگاه‌ها