در حال بارگذاری
Loading...

آیین پایانی اولین دوره «جایزه داستان تهران»

49
سخنرانی مینا فرشیدنیك سردبیر ماهنامه داستان همشهری و دبیر جشنواره «جایزه داستان تهران»
دیدگاه‌ها