در حال بارگذاری
Loading...

نقش بازی درمانی در رشد عملکرد کودک

723
كاهش مشكلات رفتاری وهیجانی،بهبود روابط و تفاهم بین كودك و والدین،توانایی خود کنترلی،كنارآمدن با اضطراب و ناامیدی،بهبودظرفیت اعتمادو برقراری ارتباط با دیگران از اهداف بازی درمانی است. تلفن مرکز 84012345 ، پیامک: 02184012000 سایت www.atiehclinic.com
دیدگاه‌ها