در حال بارگذاری
Loading...

6-حقوق کاربردی آپارتمان ها در گفت وگو با عباس بشیری

520
گفت وگوی «امید عدالت» با وکیل عباس بشیری، با موضوع حقوق آپارتمان نشینی و تکالیف و حقوق ساکنان آپارتمان ها نسبت به همدیگر، مردم و دولت، با بیانی ساده و کاربردی
دیدگاه‌ها