در حال بارگذاری
Loading...
فروش (6 ویدیو)
6 / 3
تعیین قیمت محصول با روشهای مختلف

تعیین قیمت محصول با روشهای مختلف

84
در نرم افزار بامداد می توانید برای هر کالا یا گروه های کالایی روشهای متنوع قیمت گذاری داشته باشید
دیدگاه‌ها