در حال بارگذاری
Loading...

کشت بافت گیاهی و ضدعفونی ریزنمونه های گیاهی

928
این فیلم برای آشنای دانشجویان رشته مهندسی بیوتکنولوژی با مبانی کشت بافت گیاهی تدوین شده است. www.ilamdoc.mihanblog.com حسن رسولی
دیدگاه‌ها