در حال بارگذاری
Loading...
تفسیر اشعار حافظ (12 ویدیو)
12 / 12
هماهنگی روح و بدن در بیان حضرت حافظ

هماهنگی روح و بدن در بیان حضرت حافظ

895
تفسیر و توضیح روزی که چرخ از گل ما کوزه ها کنند / زنهار کاسه سر ما پرشراب کن / ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم با ما به جام باده صافی خطاب کن