در حال بارگذاری
Loading...

آموزش فارسی نرم افزار LISREL

1,314
آموزش لیــزرل , مدل معادلات ساختاری , Structural Equational Modeling , تحلیل ساختاری کوواریانس یا روابط خطی ساختاری , حداقل مربعات جزئی , تحلیل عاملی تأییدی , تعمیم تحلیل رگرسیون , تحلیل رگرسیون چند متغیری , مدلهای اقتصادی خاص داده های وابسته به زمان , مدلهای برگشت پذیر و برگشت ناپذیر , مدلهای ساختاری کوواریانس , دانلود فیلم کامل در http://goo.gl/hZ6W3v
دیدگاه‌ها