در حال بارگذاری
Loading...

شعر انار از شیخ الاسلام شهاب نیریزی

674
طبیعت لعــــــل ســــاز لعــــل تراشیــــده باز - لعــــــــل تراشیــــده را پهلــــوی هم چیده باز - پهلــــــوی هم چیــــده را به نقــره پیچیده باز - به نقـــــره پیچیـــده را به حقّـــه پوشیده بــاز - به حقّــــه پوشیـــــــده را به نـــام نامیده نــار /www.anarsahebi.ir
دیدگاه‌ها