در حال بارگذاری
Loading...
برنامه معرفت (28 ویدیو)
28 / 8
برنامه معرفت اول بهمن ماه 1395

برنامه معرفت اول بهمن ماه 1395

706
تفسیر عقل در نظر حکیم سنایی، تازگی و نو بودن است. حکیم سنایی در اشعار خود معتقد است که عقل در همه جا حضور دارد و سلطانی است که قابل عزل نمی باشد.