در حال بارگذاری
Loading...
انبارداری (7 ویدیو)
7 / 2
کنترل تعدادی انبار

کنترل تعدادی انبار

228
انبارداری بامداد وضعیت و تاریخ کلیه رسید ها و حواله ها را کنترل می کند و با تشخیص تقدم و تاخر رسید و حواله گزارشی جهت رفع ایراد به انبار دار ارائه می دهد.
دیدگاه‌ها