در حال بارگذاری
Loading...
برنامه معرفت (28 ویدیو)
28 / 18
آیا خداوند ماهیت را آفریده است؟

آیا خداوند ماهیت را آفریده است؟

790
در بین موجودات جهان، جهات اشتراک و اختلاف وجود دارد. جهت اشتراک در مسئله «وجود» و جهت اختلاف «ماهیت» است. حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا خداوند ماهیت را آفریده است؟