در حال بارگذاری
Loading...

تشدید در میله های هم طول

50
در این آزمایش چند میله با طول های مختلف به میله افقی وصلند. وقتی یکی از آنها را به نوسان در می آوریم بیشترین حرکت نوسانی در میله دیگری روی می دهد که هم طول آن باشد. به این پدیده تشدید می گویند.
دیدگاه‌ها