در حال بارگذاری
Loading...

واکنش های غریزی انسان

250
غریزه آن گونه که در دیدگاهِ علمی درک می شود، یک الگوی زنجیره ای و پیچیده از رفتار است که به طورِ ژنتیکی تعیین می شود.
دیدگاه‌ها