در حال بارگذاری
Loading...

نظامی شاپ ...صحبت های رهبر انقلاب در مورد تهدید امریکا

5,305
صحبت های کوبنده رهبر انقلاب در مورد تهدید آمریکایی ها -------------------------------------------------------------- آمریکایی ها غلط میکنند --دوره بزنو در رو ها تمام شده---www.nezamishop.ir
دیدگاه‌ها