در حال بارگذاری
Loading...

بخش دوم از جلسه اول دیجیتال مارکتینگ

183
در این قسمت مدل آیدا و مفهوم آن در بازاریابی دیجیتال و نرخ تبدیل توضیح داده می شود.
دیدگاه‌ها