در حال بارگذاری
Loading...

بلک افگانو از نزومتو قسمت دو

375
این بررسی عطر شامل سه قسمت هست که در سه قسمت یه همۀ زوایا، حواشی، و جزئیات به همون میزان پرداختیم که به خود رایحۀ عطر.
دیدگاه‌ها