در حال بارگذاری
Loading...

بازدید رییس شبکه انتقال فناوری دانشگاهی ایتالیا

119
رییس شبکه انتقال فناوری دانشگاهی ایتالیا، رییس دفتر انتقال فناوری دانشگاه علوم پزشکی اودینه ایتالیا، مدیر دپارتمان ICT شورای تحقیقات ملی ایتالیا و ...از پارک فناوری پردیس بازدید نمودند. 16-09-95
دیدگاه‌ها