در حال بارگذاری
Loading...
خوشه های معرفت (12 ویدیو)
12 / 1
مساله هبوط آدم مقابل تعالی داروین

مساله هبوط آدم مقابل تعالی داروین

778
در آموزه های دینی، آغاز آدمی از عالم معنی و متافیزیک است و آمدن به عالم مادی، یک هبوط و سقوط است اما داروین از ماده و تک سلولی شروع می کند پس تعالی و تکامل است. این اختلاف نظر مربوط به نقطه نظر مادی و ماتریالیستی و متافیزیکی است.