در حال بارگذاری
Loading...
برنامه معرفت (29 ویدیو)
29 / 21
تفسیر من عرف نفسه فقد عرف ربه

تفسیر من عرف نفسه فقد عرف ربه

888
مادامی که انسان خود را نشناسد، به هیچ معرفتی دست پیدا نمی کند. حتی معرفت حق، متفرع بر معرفت خود است. تقریباً همه عرفا روی این جمله تکیه کرده اند که «من عرف نفسه فقد عرف ربه» یعنی محال است که کسی خود را نشناسد و ادعا کند که خدا را شناخته است؛ محال است که کسی خود را نشناسد و ادعا کند که ذره ای از ذرات عالم را شناخته است.