در حال بارگذاری
Loading...
خوشه های معرفت (13 ویدیو)
13 / 8
آتش جهنم در لسان عطار

آتش جهنم در لسان عطار

2,353
ما خیال می کنیم که در جهنم، قدری هیزم جمع می کنند و نفت می ریزند و آتش میزنند و جهنم درست می شود. جهنم، آتش درون انسان است. {إنّما یأکلون فی بُطونهم ناراً} آتش حسد است، آتش ریا، آتش کبر، آتش نخوت، آتش ظلم، آتش فساد و این آتش هاست. آتش چوب نیست آتش های درون آدمی است