در حال بارگذاری
Loading...
برنامه معرفت (28 ویدیو)
28 / 14
برنامه معرفت سیزدهم اسفندماه ۱۳۹۵

برنامه معرفت سیزدهم اسفندماه ۱۳۹۵

334
انسان اگر همیشه گریه می کرد و خنده را نمی شناخت خوب بود؟ و اگر همیشه خنده می کرد و گریه را نمی دانست چطور؟ دیالکتیک توحیدی عطار یعنی همین مساله است.