در حال بارگذاری
Loading...
تفسیر اشعار حافظ (12 ویدیو)
12 / 8
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند

آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند

664
مس وجود آدمی مادامی که عشق و معرفت ندارد و فلز است مس است اما وقتی طلا می شود که اهل معرفت بشود، آن هم معرفت کامل توأم با عشق به حق نه معرفت جزئی و وقتی انسان به این مقام رسید دیگر طلا است