در حال بارگذاری
Loading...

ارسال اتوماتیک ایمیل تبریک در سی ار ام فارسیکام

63
نحوه ایجاد و ارسال اتوامتیک یک متن تبریک به کلیه مشتریان یا یک گروه مشتری خاص توسط نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان فارسیکام