در حال بارگذاری
Loading...

خزانه جهانی بذر سوالبارد

129
خزانه بذر جهانی به عنوان سیستم پشتیبانی برای بانک های ژن جهان طراحی شده تا از بشر در مقابل هر فاجعه ای که ممکن است تنوع گیاهان کشاورزی را از بین ببرد محافظت کند
دیدگاه‌ها