در حال بارگذاری
Loading...

خانواده و لزوم توجه روانی به کودکان.

423
ازآنجا که کودکان قدرت تخیل بالاو در عین حال از قدرت تحلیل پایین تری برخوردارندوقتی درپیرامون(مدرسه،ارتباط باوالدین و همسالان) دچار مشکل میشوندنمیتوانندبه خوبی بزرگسالان مسائل خودشان راحل کنند.به همین دلیل این مواردبه مرور زمان منجربه یک سری نشانه هاومواردرفتاری در کودک میشودوحتما والدین بایدبه عنوان یک زنگ خطربه آن توجه کنندچراکه این نشانه ها میتواندشروع یک اختلال باشد. تلفن مرکز ۸۴۰۱۲۳۴۵ .
دیدگاه‌ها