در حال بارگذاری

ویدیوهای مسیر برتر

 • برنامه مسیر برتر 22-12-95

  48 بازدید

  این برنامه در تاریخ22-12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقای مهندس سالار درشکی -امین کرکه آبادی -مدرس شیمی استاد رادمانمهر

 • برنامه مسیر برتر 21-12-95

  32 بازدید

  این برنامه در تاریخ21 -12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده-مجری سالار درشکی-کارشناسان تحصیلی آقای امیر دیبازر-مدرس هندسه استاد بنی هاشمی

 • برنامه مسیر برتر 17-12-95

  55 بازدید

  این برنامه در تاریخ17 -12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده-مجری سالار درشکی-کارشناسان تحصیلی آقای نیکخو-مدرس فیزیک استاد یحیوی

 • برنامه مسیر برتر16-12-95

  7 بازدید

  این برنامه در تاریخ 16 -12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده-کارشناسان تحصیلی آقایان سالار درشکی-آرمان صفوی-امیر رمضانی-سعید نظری

 • برنامه مسیر برتر 15-12-95

  37 بازدید

  این برنامه در تاریخ 15 -12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده-مجری سالار درشکی-کارشناسان تحصیلی آقای نیکخو-مدرس شیمی استاد نیکخو

 • برنامه مسیر برتر 11-12-95

  73 بازدید

  این برنامه در تاریخ 11 -12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده-کارشناسان تحصیلی آقایان علیرضا ره انجام- سینا محمدی

 • برنامه مسیر برتر3-12-95

  30 بازدید

  این برنامه در تاریخ3 - 12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقای رامین نیکخو . مدرس فیزیک استاد حسینی

 • برنامه مسیر برتر4 -12-95

  1 بازدید

  این برنامه در تاری04 - 12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان .سینا محمدی-امین کرکه آبادی

 • برنامه مسیر برتر5-12-95

  2 بازدید

  این برنامه در تاریخ5- 12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان سید امیر دیبازر- علیرضا ره انجام

 • برنامه مسیر برتر7-12-95

  13 بازدید

  این برنامه در تاریخ7 - 12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان رامین نیکخو . مدرس شیمی استاد رادمان مهر

 • برنامه مسیر برتر8-12-95

  16 بازدید

  این برنامه در تاریخ8 - 12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان رامین نیکخو . مدرس شیمی استاد رادمان مهر

 • برنامه مسیر برتر 1-12-95

  131 بازدید

  این برنامه در تاریخ 1- 12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان رامین نیکخو . مدرس شیمی استاد رادمان مهر

 • برنامه مسیر برتر 30- 11-95

  68 بازدید

  ین برنامه در تاریخ 19 -11-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان رامین نیکخو . مدرس فیزسک استاد حسینی

 • برنامه مسیر برتر 28- 11-95

  51 بازدید

  این برنامه در تاریخ 28 -11-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقای . سید امیر دیبازر

 • برنامه مسیر برتر 24- 11-95

  79 بازدید

  این برنامه در تاریخ 19 -11-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان رامین نیکخو . مدرس فیزسک استاد حسینی

 • برنامه مسیر برتر 21- 11-95

  62 بازدید

  این برنامه در تاریخ 21 -11-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان آرمان صفوی- امین کرکه آبادی -

 • برنامه مسیر برتر 20- 11-95

  34 بازدید

  این برنامه در تاریخ 19 -11-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان آرمان صفوی- امین کرکه آبادی

 • برنامه مسیر برتر 19- 11-95

  81 بازدید

  این برنامه در تاریخ 19 -11-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان آرمان صفوی- امین کرکه آبادی -

 • برنامه مسیر برتر 18- 11-95

  195 بازدید

  این برنامه در تاریخ 18 -11-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقای آرمان صفوی- مدرس عربی استاد آزاده

 • برنامه مسیر برتر 16- 11-95

  106 بازدید

  این برنامه در تاریخ12 -11-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقای سید امیر دیبازر,

 • برنامه مسیر برتر 12- 11-95

  85 بازدید

  این برنامه در تاریخ12 -11-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای درشکی -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقای ,رامین نیکخو , مدرس دین و زندگی استاد سرکشیک زاده

 • برنامه مسیر برتر 10- 11-95

  87 بازدید

  این برنامه در روز یکشنبه مورخ 10-۱1-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقای سالار درشکی-مشاوره تحصیلی برنامه جناب آقای درشکی مدرس اقتصاد خانم جعفری. شیمی استاد رادمانمهر

 • برنامه مسیر برتر 11- 11-95

  98 بازدید

  این برنامه در روزیکشنبه مورخ 11-۱1-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقای سالار درشکی-مشاوره تحصیلی برنامه جناب آقای آرمین صفوی - مدرس عربی استاد آزاده

 • برنامه مسیر برتر 7- 11-95

  94 بازدید

  این برنامه در روز پنجشنبه مورخ 7-۱1-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقایان سالار درشکی-مشاوره برنامه جناب آقای مهندس دیبازر - مدرس ریاضیات جناب آقای استاد مهربان

 • برنامه مسیر برتر 6- 11-95

  246 بازدید

  این برنامه در روز چهارشنبه مورخ 6-۱1-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقایان سالار درشکی-مشاوره برنامه جناب آقای ره انجام- دانش آموز خانم زهرا نصیری.

 • برنامه مسیر برتر 5- 11-95

  142 بازدید

  این برنامه در روز سه شنبه مورخ 5-۱1-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقایان سالار درشکی-مشاوره برنامه جناب آقای رامین نیکخو - دانش آموز برتر حسین موسوی .

 • برنامه مسیر برتر04 11-95

  55 بازدید

  این برنامه در روز دوشنبه مورخ 4-۱1-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقایان سالار درشکی-کارشناسان آقایان آرمین صفوی و زمانی .مدرس عربی استاد آزاده

 • برنامه مسیر برتر 3-11-95

  114 بازدید

  این برنامه در روزشنبه مورخ 3-۱1-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقایان سالار درشکی-کارشناسان آقای . رامین نیکخو -مدرس شیمی استاد رادمانمهر

 • برنامه مسیر برتر 2-11-95

  561 بازدید

  این برنامه در روزشنبه مورخ 02-۱1-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقایان سالار درشکی-کارشناسان آقای . سید امیر دیبازر -دانش آموز رتبه امین کرکه آبادی و امیر مسعود مقصودی

 • برنامه مسیر برتر-30-10-95

  86 بازدید

  این برنامه در روز پنجشنبه مورخ 30-10-95از شبکه آموزش سیما پخش گردید.مجری برنامه اقای سالار درشکی-کارشناس برنامه اقای مهندس دیبازر

 • برنامه مسیر برتر 26-10-95

  170 بازدید

  این برنامه در روزیکشنبه مورخ 15-۱۰-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقایان سالار درشکی-کارشناسان آقای امین کرکه آبادی-مدرس شیمی استاد رادمان مهر

 • برنامه مسیر برتر28 -10-95

  82 بازدید

  این برنامه در روز سه شنبه مورخ 28-۱۰-۹۵ از شبکه آموزش پحش گردید. کارشناس برنامه آقای سالار درشکی-نیکخو-مدرسدین و زندگی استاد سرکشیک زاده