در حال بارگذاری

ویدیوهای گزینه ۴

 • برنامه مسیر برتر24-12-95

  122 بازدید

  این برنامه در تاریخ24-12-95 از آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقای رامین نیکخو- برای اطلاعات بیشتر به سایت ونوس به آدرس http://venuspub.ir/ مراجعه فرمایید

 • قسمت324 برنامه گزینه 4

  13 بازدید

  این برنامه در تاریخ22-12-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقای مهندس سالار درشکی -امین کرکه آبادی -مدرس شیمی استاد رادمانمهر برای اطلاعات بیشتر به سایت ونوس به آدرس http://venuspub.ir/ مراجعه فرمایید

 • قسمت323 برنامه گزینه 4

  58 بازدید

  این برنامه در تاریخ22-12-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقای مهندس سالار درشکی -امین کرکه آبادی -مدرس شیمی استاد رادمانمهر

 • قسمت322 برنامه گزینه 4

  50 بازدید

  این برنامه در تاریخ21-12-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقای مهندس سالار درشکی - سید امیر دیبازر-مدرس هندسه استاد سعید بنی هاشمی

 • قسمت320 برنامه گزینه 4

  97 بازدید

  این برنامه در تاریخ18-12-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقای مهندس سالار درشکی -علیرضا ره انجام-امین کرکه آبادی

 • قسمت319 برنامه گزینه 4

  51 بازدید

  این برنامه در تاریخ16-12-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقای مهندس سالار درشکی -مدرس فیزیک استاد یحیوی

 • قسمت317 برنامه گزینه 4

  29 بازدید

  این برنامه در تاریخ15-12-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه خانم مینا هاشمی -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار-رامین نیکخو-مدرس شیمی استاد نیکخو

 • قسمت318 برنامه گزینه 4

  40 بازدید

  این برنامه در تاریخ16-12-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه خانم مینا هاشمی -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار-سعید نظری-امیر رمضانی-

 • قسمت315 برنامه گزینه 4

  30 بازدید

  این برنامه در تاریخ15-12-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه خانم مینا هاشمی -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی-علیرضا ره انجام - مدرس روانشناسی استاد اعتمادی

 • قسمت316 برنامه گزینه 4

  61 بازدید

  این برنامه در تاریخ14-12-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه خانم مینا هاشمی -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی- امیر دیبازر- مدرسریاضی استاد نصیری

 • قسمت314 برنامه گزینه

  67 بازدید

  این برنامه در تاریخ03-11-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه خانم مینا هاشمی -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی ,رامین نیکخو , مدرس زبان استاد شهاب اناری

 • قسمت312 برنامه گزینه 4

  87 بازدید

  این برنامه در تاریخ03-11-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه خانم مینا هاشمی -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی ,رامین نیکخو , مدرس زبان استاد شهاب اناری

 • قسمت309 برنامه گزینه 4

  28 بازدید

  این برنامه در تاریخ 09-11-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه خانم فرشید رشید- علیرضا ره انجام- سالار درشکی-

 • قسمت304 برنامه گزینه 4

  75 بازدید

  این برنامه در روز شنبه مورخ30-11-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه خانم هاشمی- مشاور تحصیلی آقایان سالار درشکی -سید امیر دیبازر. مدرس هندسه استاد بنی هاشمی

 • قسمت303 برنامه گزینه 4

  101 بازدید

  این برنامه در روز شنبه مورخ 28-11-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه جناب آقای فرشید رشید- مشاور تحصیلی آقایان سالار درشکی -سید امیر دیبازر

 • قسمت 300 برنامه گزینه 4

  158 بازدید

  این برنامه در روز دوشنبه مورخ25-11-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری خانم هاشمی مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی -آرمان صفوی -مدرس عربی استاد آزاده

 • قسمت 301 برنامه گزینه 4

  108 بازدید

  این برنامه در روز سه شنبه مورخ26-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری خانم هاشمی - مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی_رامین نیکخو- دانش آموز رتبه برتر آقای حسین موسوی 1

 • برنامه مسیر برتر 9- 11-95

  115 بازدید

  این برنامه در روز شنبه مورخ 9-۱1-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقایان سالار درشکی-مشاوره تحصیلی برنامه جناب آقای مهندس سید امیر دیبازر -

 • قسمت287 برنامه گزینه 4

  221 بازدید

  این برنامه در روز شنبه مورخ 9-11-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه سرکار خانم هاشمی - مشاور تحصیلی آقایان سالار درشکی -امیر سعید مقصودی -سید امیر دیبازر -مدرس فیزیک استاد یحیوی

 • قسمت286 برنامه گزینه 4

  120 بازدید

  این برنامه در روز پنجشنبه مورخ 7-11-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه آقای فرشید رشید - مشاور تحصیلی آقای سالار درشکی -دانش آموز برتر حسین ابرهی -

 • قسمت284 برنامه گزینه4

  102 بازدید

  این برنامه در روز دوشنبه مورخ 4-۱1-۹۵ از شبکه چهار پخش گردید.مجری برنامه سرکار خانم هاشمی -کارشناسان آقایان سالار درشکی آرمین صفوی و زمانی .مدرس عربی استاد آزاده و زبان استاد اناری

 • قسمت283 برنامه گزینه 4

  175 بازدید

  این برنامه در تاریخ03-11-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه خانم مینا هاشمی -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی ,رامین نیکخو , مدرس زبان استاد شهاب اناری

 • قسمت 281 برنامه گزینه 4

  89 بازدید

  این برنامه در روز پنج شنبه مورخ30-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری آقای فرشید رشید مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی_سید امیر دیبازر--مدرس زبان استاد و استاد مهربان

 • قسمت279 برنامه گزینه 4

  157 بازدید

  این برنامه در روز سه شنبه مورخ 28-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه سرکار خانم هاشمی-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی_-آقای نیکخو- -مدرس زبان استاد اناری

 • قسمت276 برنامه گزینه 4

  105 بازدید

  این برنامه در روز شنبه مورخ 25-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه سرکار خانم هاشمی-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی_سید امیر دیبازر--مدرس زبان استاد اناری

 • قسمت277 برنامه گزینه 4

  75 بازدید

  این برنامه در تاریخ 26-10-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه سرکار خانم هاشمی-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی- آرین ، مدرس شیمی استاد رادمان مهر

 • قسمت278 برنامه گزینه 4

  67 بازدید

  این برنامه در روز دوشنبه مورخ 27-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه سرکار خانم هاشمی-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی_مهندس آرمان صفوی-سینا محمدی-مدرس فیزیک استاد یحیوی_عربی استاد آزاده

 • قسمت274 برنامه گزینه 4

  58 بازدید

  ین برنامه در تاریخ 20-10-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه اقای فرشید رشید-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی آرمین صفوی ، سینا محمدی مدرس عربی استاد ازاده

 • قسمت273 برنامه گزینه 4

  229 بازدید

  این برنامه در تاریخ 19-10-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه خانم مینا هاشمی -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی مدرس زبان استاد شهاب اناری و استاد رادمانمهر

 • قسمت 271 برنامه گزینه 4

  182 بازدید

  این برنامه در روز پنجشنبه 16-10-95-از شبکه 4-پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس درشکی و علیرضا ره انجام . مدرس استاد شهاب اناری و استاد مهربان

 • قسمت 270 برنامه گزینه 4

  371 بازدید

  این برنامه در روز چهارشنبه مورخ 15-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه آقای فرشید رشید-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی_مهندس ره انجام-مدرس شیمی استاد رادمان مهر_دین و زندگی استاد سرکشیک زاده

 • قسمت 269برنامه گزینه 4

  183 بازدید

  این برنامه در روز سه شنبه مورخ 14-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه سرکار خانم هاشمی-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی و کیومرث روشن-مدرس زبان دکتر اناری و مدرس فیزیک استاد یحیوی