در حال بارگذاری

ویدیوهای گزینه ۴

 • قسمت 281 برنامه گزینه 4

  12 بازدید

  این برنامه در روز پنج شنبه مورخ30-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری آقای فرشید رشید مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی_سید امیر دیبازر--مدرس زبان استاد و استاد مهربان

 • قسمت279 برنامه گزینه 4

  28 بازدید

  این برنامه در روز سه شنبه مورخ 28-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه سرکار خانم هاشمی-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی_-آقای نیکخو- -مدرس زبان استاد اناری

 • قسمت276 برنامه گزینه 4

  30 بازدید

  این برنامه در روز شنبه مورخ 25-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه سرکار خانم هاشمی-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی_سید امیر دیبازر--مدرس زبان استاد اناری

 • قسمت277 برنامه گزینه 4

  22 بازدید

  این برنامه در تاریخ 26-10-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه سرکار خانم هاشمی-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی- آرین ، مدرس شیمی استاد رادمان مهر

 • قسمت278 برنامه گزینه 4

  24 بازدید

  این برنامه در روز دوشنبه مورخ 27-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه سرکار خانم هاشمی-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی_مهندس آرمان صفوی-سینا محمدی-مدرس فیزیک استاد یحیوی_عربی استاد آزاده

 • قسمت274 برنامه گزینه 4

  24 بازدید

  ین برنامه در تاریخ 20-10-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه اقای فرشید رشید-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی آرمین صفوی ، سینا محمدی مدرس عربی استاد ازاده

 • قسمت273 برنامه گزینه 4

  138 بازدید

  این برنامه در تاریخ 19-10-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه خانم مینا هاشمی -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی مدرس زبان استاد شهاب اناری و استاد رادمانمهر

 • قسمت 271 برنامه گزینه 4

  85 بازدید

  این برنامه در روز پنجشنبه 16-10-95-از شبکه 4-پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس درشکی و علیرضا ره انجام . مدرس استاد شهاب اناری و استاد مهربان

 • قسمت 270 برنامه گزینه 4

  153 بازدید

  این برنامه در روز چهارشنبه مورخ 15-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه آقای فرشید رشید-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی_مهندس ره انجام-مدرس شیمی استاد رادمان مهر_دین و زندگی استاد سرکشیک زاده

 • قسمت 269برنامه گزینه 4

  136 بازدید

  این برنامه در روز سه شنبه مورخ 14-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه سرکار خانم هاشمی-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی و کیومرث روشن-مدرس زبان دکتر اناری و مدرس فیزیک استاد یحیوی

 • قسمت 266برنامه گزینه 4

  77 بازدید

  این برنامه در روز شنبه مورخ 11-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه سرکار خانم هاشمی -کارشناسان برنامه آقایان مهندس درشکی و استاد دیبازر-مدرس هندسه استاد بنی هاشمی و مدرس زبان و ادبیات فارسی استاد سبحانی

 • قسمت 267برنامه گزینه 4

  77 بازدید

  این برنامه در روز دوشنبه مورخ 13-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید-مجری برنامه سرکار خانم هاشمی-کارشناسان برنامه آقایان مهندس سالار درشکی-مهندس سینا محمدی و مهندس آرمین صفوی-مدرس عربی استاد آزاده

 • قسمت 265برنامه گزینه 4

  61 بازدید

  این برنامه در روز پنج شنبه مورخ 9-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه آقای فرشید رشید-کارشنای برنامه آقای مهندس درشکی

 • قسمت 264برنامه گزینه 4

  73 بازدید

  این برنامه در روز چهارشنبه مورخ 8-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید .مجری برنامه آقای فرشید رشید-کارشناس برنامه آقای مهندس سالار درشکی و مدرس ریاضی استاد نصیری

 • قسمت 265برنامه گزینه 4

  79 بازدید

  این برنامه روز 5شنبه مورخ 9-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید-مجری برنامه آقای فرشید رشید-کارشناسان برنامه آقایان مهندس سالار درشکی و مهندس آرمان صفوی-مدرس زبان دکتر اناری و مدرس دیفرانسیل استاد مهربان

 • قسمت 263 برنامه گزینه ۴

  101 بازدید

  این برنامه در روز سه شنبه مورخ ۷-۱۰-۹۵ از شبکه ۴ سیما پخش گردید.مجری برنامه سرکار خانم هاشمی-کارشناسان برنامه آقای استاد رامین نیکخو- مدرس دین و زندگی استاد سرکشیک زاده

 • قسمت2۶۲ برنامه گزینه 4

  112 بازدید

  این برنامه در روز دوشنبه مورخ 06-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه سر کار خانم هاشمی-کارشناسان برنامه آقایان مهندس سالار درشکی و علیرضا ره انجام-مدرس عربی استاد ازاده

 • قسمت 261برنامه گزینه 4

  210 بازدید

  این برنامه در روز یک شنبه مورخ 5-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه سرکار خانم هاشمی-کارشناسان برنامه آقایان استاد رامین نیکخو و مهندس سالار درشکی-مدرس شیمی استاد رادمان مهر

 • قسمت 260برنامه گزینه 4

  71 بازدید

  این برناهه در روز شنبه مورخ 05-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید.مجری برنامه سر کار خانم هاشمی-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی و مهندس آرمان صفوی-مدرس هندسه استاد بنی هاشمی

 • قسمت 259برنامه گزینه 4

  76 بازدید

  این برنامه در روز پنج شنبه مورخ 02-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید-مجری برنامه آقای فرشید رشید-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی و مهندس سعید نظری-مدرس دیفرانسیل استاد مهربان

 • قسمت 258برنامه گزینه 4

  102 بازدید

  این برنامه در روز چهارشنبه مورخ 01-10-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید-مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان این برنامه آقایان مهندس سالار درشکی و مهندس ره انجام-مدرس درس ین و زندگی استاد سرکشیک زاده

 • قسمت 257برنامه گزینه 4

  99 بازدید

  این برنامه در روز سه شنبه مورخ 30-09-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید-مجری برنامه سر کار خانم هاشمی-کارشناسان برنامه آقایان مهندس سالار درشکی و استاد رامین نیکخو-مدرس زبان استاد اناری و مدرس فیزیک استاد یحیوی

 • قسمت 25۶ برنامه گزینه ۴

  129 بازدید

  این برنامه در روز دوشنبه مورخ 29-09-95 از شبکه ۴ سیما پخش گردید.مجری برنامه سرکار خانم هاشمی-کارشناسان برنامه آقایان مهندس درشکی و مهندس امیر کرکه آبادی-مدرس عربی استاد آزاده

 • قسمت 25۵ برنامه گزینه ۴

  117 بازدید

  این برنامه در روز یک شنبه مورخ 2۸-09-95 از شبکه ۴ سیما پخش گردید.مجری برنامه خانم هاشمی-کارشناسان برنامه اقایان مهندس سالار درشکی و مهندس ره انجام -مدرس زبان دکتر اناری

 • قسمت 254 برنامه گزینه ۴

  93 بازدید

  این برنامه در روز پنج شنبه مورخ 25-09-95 از شبکه ۴ سیما پخش گردید.مجری برنامه اقای فرشید رشید-کارشناسان برنامه اقای مهندس امیر دیبازر-مهندس سالار درشکی-مدرس دیفرانسیل استاد مهربان

 • قسمت ۲۵۳ برنامه گزینه ۴

  55 بازدید

  این برنامه در روز چهارشنبه مورخ ۲۴-۹- ۹۵ از شبکه ۴ سیما پخش گردید.مجری برنامه آقای فرشید رشید-کارشناس برنامه آقایان مهندس سالار درشکی و مهندس نظری-مهندس آرمان صفوی

 • قسمت252 برنامه گزینه 4

  115 بازدید

  این برنامه در تاریخ

 • قسمت ۲۵۰ برنامه گزینه ۴

  79 بازدید

  این برنامه در تاریخ 21-9-95 از شبکه ۴ سیما پخش گردید.مجری برنامه سرکار خانم هاشمی-کارشناس برنامه آقای مهندس درشکی- مدرس درس دین و زندگی-استاد سرکشیک زاده

 • قسمت ۲۵۱ برنامه گزینه ۴

  66 بازدید

  این برنامه در تاریخ 22-09-95 از شبکه ۴ سیما پخش گردید.مجری برنامه سرکار خانم هاشمی -کارشناسان برنامه آقایان مهندس سالار درشگی و مهندس علیرضا ره انجام- مدرس عربی استاد آزاده

 • قسمت 249 برنامه گزینه ۴

  106 بازدید

  این برنامه در تاریخ 20-09-95 از شبکه ۴ سیما پخش گردید.مجری برنامه سرکار خانم هاشمی-کارشناسان برنامه آقایان مهندس دیبازر-مهندس سالار درشکی-مدرس هندسه استاد بنی هاشمی

 • قسمت248 برنامه گزینه 4

  55 بازدید

  این برنامه در تاریخ 17-09-95 از شبکه 4 سیما پخش گردید-مجری برنامه اقای فرشید رشید-کارشناس برنامه آقای مهندس سالار درشکی-مدرس دین و زندگی دکتر سرکشیک زاده

 • قسمت247 برنامه گزینه 4

  50 بازدید

  تاریخ پخش برنامه 95/9/16 از شبکه 4 سیما.مجری برنامه سرکار خانم هاشمی.کارشناسان برنامه آقای مهندس صفوی ومهند آرین.تدریس درس زبان توسط استاد اناری