در حال بارگذاری

ویدیوهای مسیر برتر

 • برنامه مسیر برتر27 -10-95

  14 بازدید

  این برنامه در روز دوشنبه مورخ 27-۱۰-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقای سالار درشکی-کارشناس برنامه آقای آرمان صفوی -مدرس عربی استاد آزاده

 • برنامه مسیر برتر 14-10-95

  75 بازدید

  ین برنامه در روز دوشنبه مورخ ۰۶-۱۰-۹۵ از شبکه آموزش پحش گردید.مجری برنامه آقای سالار درشکی-کارشناس برنامه آقای کیومرث روشن-مدرس فیزیک استاد یحیوی

 • برنامه مسیر برتر 12-10-95

  44 بازدید

  ین برنامه در روز چهارشنبه مورخ ۰8-۱۰-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقای سالار درشکی-کارشناس برنامه آقای آرمان صفوی -مدرس عربی استاد آزاده

 • برنامه مسیر برتر 11-10-95

  85 بازدید

  این برنامه در روز دوشنبه مورخ 11-۱۰-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقای سالار درشکی-کارشناس برنامه آقای محمد رضا نریمانی-مدرس شیمی استاد رادمان مهر

 • برنامه مسیر برتر 09-10-95

  48 بازدید

  این برنامه در روز پنج شنبه مورخ ۰9-۱۰-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقای سالار درشکی-کارشناس برنامه آقای آرمان صفوی -مدرس دیفرانسیل استاد مهربان

 • برنامه مسیر برتر 08-10-95

  33 بازدید

  این برنامه در روز چهارشنبه مورخ ۰8-۱۰-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقای سالار درشکی-کارشناس برنامه آقای امین کرکه آبادی-مدرس ریاضی استاد نصیری

 • برنامه مسیر برتر 0۶-10-95

  64 بازدید

  این برنامه در روز دوشنبه مورخ ۰۶-۱۰-۹۵ از شبکه آموزش پحش گردید.مجری برنامه آقای سالار درشکی-کارشناس برنامه آقای مهندس ره انجام-مدرس عربی استاد آزاده

 • برنامه مسیر برتر 05-10-95

  120 بازدید

  این برنامه در روز یک شنبه مورخ 05-10-95 از شبکه آموزش سیما پخش گردید-مجری برنامه اقای سالار درشکی- کارشناس برنامه استاد رامین نیکخو-مدرس شیمی استاد رادمان مهر

 • برنامه مسیر برتر 0۴-10-95

  44 بازدید

  این برنامه در روز شنبه موزخ ۰۴-۱۰-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقای سالار درشکی-کارشناس مشاوره آقای مهندس آرمان صفوی و مدرس هندسه استاد بنی هاشمی

 • برنامه مسیر برتر03-10-95

  39 بازدید

  همایش مسیر برتر

 • برنامه مسیر برتر 02-10-95

  51 بازدید

  این برنامه در روز پنج شنبه موزخ ۰۲-۱۰-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقای سالار درشکی-کارشناس مشاوره آقای مهندس سعید نظری و مدرس ریاضی استاد مهربان

 • برنامه مسیر برتر01-10-95

  92 بازدید

  این برنامه در روز چهارشنبه مورخ 1-10-95 از شبکه آموزش پخش گردید-مجری برنامه آقای سالار درشکی-کارشناس برنامه آقای مهندس ره انجام-مدرس دین و زندگی استاد سر کشیک زاده

 • برنامه مسیر برتر 30-09-95

  98 بازدید

  این برنامه در روز سه شنبه مورخ 30-09-95 از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقای مهندس سالار درشکی-کارشناس برنامه آقای رامین نیکخو-مدرس فیزیک استاد یحیوی

 • برنامه مسیر برتر 29-09-95

  69 بازدید

  این برنامه در روز سه شنبه مورخ 29-۰۹-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید-مجری برنامه آقای مهندس سالار درشکی-کارشناس برنامه آقای مهندس امیر کرکه ابادی-مدرس عربی استاد آزاده

 • برنامه مسیر برتر-28-09-95

  81 بازدید

  این برنامه در روز یک شنبه مورخ 28-09-95 ساعت ۱۸ از شبکه آموزش سیما پخش گردید.مجری برنامه اقای سالار درشکی-کارشناس برنامه اقای مهندس ره انجام

 • برنامه مسیر برتر ۲۴-9-95

  50 بازدید

  مجری برنامه آقای مهندس سالار درشکی-کارشناس برنامه آقایان مهندس آرمان صفوی و سعید نظری

 • برنامه مسیر برتر ۲۳-9-95

  115 بازدید

  مجری برنامه آقای مهندس سالار درشکی- کارشناس برنامه آقای رامین نیکخو - رتبه برتر کنکور آقای حسین موسوی

 • برنامه مسیر برتر ۲1-9-95

  115 بازدید

  مجری برنامه آقای مهندس سالار درشکی-مدرس دین و زندگی آقای دکتر هادی سر کشیک زاده

 • برنامه مسیر برتر ۲۰-9-95

  77 بازدید

  مجری برنامه اقای مهندس سالار درشکی-کارشناس برنامه اقای مهندس امیر دیبازر-مدرس هندسه استاد بنی هاشمی

 • برنامه مسیر برتر16-9-95

  33 بازدید

  برنامه مسیر برتر پخش شده از شبکه آموزش سیما.با اجرای آقای مهندس درشکی.با حضور استاد یحیوی مدرس درس فیزیک

 • مسابقه مسیربرتر.15-9-95

  35 بازدید

  برنامه مسیر برتر پخش شد از شبکه آموزش سیما.با اجرای آقای مهندس درشکی.کارشناس برنامه آقای نیکخو.با حضور استاد آزاده مدرس درس عربی

 • مسابقه مسیربرتر.13-9-95

  25 بازدید

  با اجرای آقای مهندس درشکی.با حضور استاد نصیری مدرس درس ریاضی.کارشناس برنامه آقای مهندس ره انجام

 • مسابقه مسیربرتر.7-9-95

  24 بازدید

  برنامه مسیر برتر پخش شده از شبکه آموزش سیما.با اجرای آقای سالار درشکی.کارشناس برنامه آقای مهندس صفوی.با حضور استاد آزاده مدرس درس عربی

 • مسابقه مسیربرتر.6-9-95

  51 بازدید

  برنامه مسیربرتر پخش شده از شبکه آموزش سیما.با اجرای آقای مهندس سالار درشکی.و مشاور تحصیلی برنامه آقای سید امیر دیبازر و با حضور استاد سرکشیک زاده مدرس درس دین وزندگی

 • برنامه مسیر برتر4-9-95

  48 بازدید

  برنامه مسیر برتر پخش شده از شبکه آموزش سیما.با اجرای آقای مهندس درشکی.کارشناس مشاوره ای برنامه آقای سید امیر دیبازر.با حضور استاد مهربان مدرس درس ریاضی

 • مسابقه مسیربرتر.3-9-95

  43 بازدید

  برنامه مسیربرتر پخش شده از شبکه آموزش سیما.کارشناس برنامه آقای مهندس درشکی و آقای مهندس ره انجام.با حضور استاد بنی هاشمی مدرس درس هندسه

 • مسیر برتر - ۲-۹-۹۵

  71 بازدید

  مجری برنامه اقای مهندس درشکی-کارشناس برنامه استاد نیکخو-مدرس فیزیک استاد یحیوی

 • برنامه مسیر برتر1-9-95

  45 بازدید

  برنامه مسیر برتر پخش شده از شبکه آموزش سیما.مجری و کارشناس برنامه آقای مهندس درشکی.با حضور استاد آزاده مدرس درس عربی.و آقای مهندس آرمان صفوی مشاور تحصیلی

 • برنامه مسیر برتر24-8-95

  40 بازدید

  برنامه مسیر برتر پخش شده از شبکه آموزش سیما.با اجرای اقای مهندس آقاجانی.یا حضور استاد آزاده مدرس درس عربی با تدریس و حل تست از مبحث فاعل و مفعول

 • برنامه مسیر برتر23-8-95

  61 بازدید

  برنامه مسیر برتر پخش شده از شبکه آموزش سیما.با اجرای آقای مهندس نیما آقاجانی.کارشناسان برنامه آقای مهندس صفوی و آقای فرزام خاکپور

 • برنامه مسیر برتر22-8-95

  58 بازدید

  برنامه مسیر برتر پخش شده از شبکه آموزش سیما.با اجرای آقای مهندس سالار درشکی.مدرس برنامه آقای مهندس نصیری باتدریس و حل تست مبحث آمار.با حضور سید امیر دیبازر مشاور تحصیلی

 • برنامه مسیر برتر20-8-95

  50 بازدید

  مجری برنامه سرکار خانم جدیدی.کارشناس برنامه آقای مهندس آقاجانی.مدرس دیفرانسیل و ریاضی آقای مهندس مهربان با تدریس و حل تست از مبحث حدو پیوستگی ومجانب