در حال بارگذاری

ویدیوهای مسیر برتر

 • برنامه مسیر برتر3-2-96

  53 بازدید

  این برنامه در تاریخ 3-2-96 از شبکه نمایش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان رامین نیکخو -مدرس شیمی استاد رادمان مهر

 • برنامه مسیر برتر 31-1-96

  67 بازدید

  این برنامه در تاریخ 31-1-96 از شبکه نمایش پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقای مهندس سالار درشکی -سید امیر دیبازر -مدرس ریاضی استاد مهربان

 • برنامه مسیر برتر28-1-96

  27 بازدید

  این برنامه در تاریخ28-1-96 از شبکه نمایش پخش گردیده مجری برنامه سالار درشکی-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس امیر رمضانی -آرمان صفوی- مدرس عربی استاد آزاده

 • برنامه مسیر برتر26-1-96

  39 بازدید

  این برنامه در تاریخ26-1-96 از شبکه نمایش پخش گردیده مجری برنامه سالار درشکی-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس - سید امیر دیبازر -علیرضا ره انجام

 • برنامه مسیر برتر 26-1-96

  64 بازدید

  این برنامه در تاریخ26-1-96 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سید امیر دیبازر -علیرضا ره انجام

 • برنامه مسیر برتر 24-1-96

  55 بازدید

  این برنامه در تاریخ24-1-96 از شبکه نمایش پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی - سید امیر دیبازر -مدرس دیفرانسیل استاد محمد مهربان

 • برنامه مسیر برتر 23-1-96

  71 بازدید

  این برنامه در تاریخ23-1-96 از شبکه نمایش پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی - سینا محمدی -مدرس دینی استاد سرکشیک زاده

 • برنامه مسیر برتر 21-1-96

  27 بازدید

  این برنامه در تاریخ 21-1-96 از شبکه نمایش پخش گردیده مجری برنامه خانم هاشمی -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی - علیرضا ره انجام -مدرس عربی استاد آزاده

 • برنامه مسیر برتر 16-1-96

  94 بازدید

  این برنامه در تاریخ16-1-96 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناساس مشاوره تحصیلی آقای امین کرکه آبادی- مدرس ریاضی استاد نصیری

 • قسمت 1 برنامه گزینه 4

  32 بازدید

  این برنامه در تاریخ 1-16-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقای مهندس سالار درشکی -امین کرکه آبادی- مدرس ریاضی استاد امیر حسین نصیری

 • برنامه مسیر برتر 15-1-96

  77 بازدید

  این برنامه در تاریخ15-1-96 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناساس مشاوره تحصیلی آقای مهندس رامین نیکخو -مدرس عربی استاد آزاده

 • برنامه مسیر برتر 22-12-95

  74 بازدید

  این برنامه در تاریخ22-12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقای مهندس سالار درشکی -امین کرکه آبادی -مدرس شیمی استاد رادمانمهر

 • برنامه مسیر برتر 21-12-95

  74 بازدید

  این برنامه در تاریخ21 -12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده-مجری سالار درشکی-کارشناسان تحصیلی آقای امیر دیبازر-مدرس هندسه استاد بنی هاشمی

 • برنامه مسیر برتر 17-12-95

  76 بازدید

  این برنامه در تاریخ17 -12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده-مجری سالار درشکی-کارشناسان تحصیلی آقای نیکخو-مدرس فیزیک استاد یحیوی

 • برنامه مسیر برتر16-12-95

  23 بازدید

  این برنامه در تاریخ 16 -12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده-کارشناسان تحصیلی آقایان سالار درشکی-آرمان صفوی-امیر رمضانی-سعید نظری

 • برنامه مسیر برتر 15-12-95

  65 بازدید

  این برنامه در تاریخ 15 -12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده-مجری سالار درشکی-کارشناسان تحصیلی آقای نیکخو-مدرس شیمی استاد نیکخو

 • برنامه مسیر برتر 11-12-95

  138 بازدید

  این برنامه در تاریخ 11 -12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده-کارشناسان تحصیلی آقایان علیرضا ره انجام- سینا محمدی

 • برنامه مسیر برتر3-12-95

  52 بازدید

  این برنامه در تاریخ3 - 12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقای رامین نیکخو . مدرس فیزیک استاد حسینی

 • برنامه مسیر برتر4 -12-95

  55 بازدید

  این برنامه در تاری04 - 12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان .سینا محمدی-امین کرکه آبادی

 • برنامه مسیر برتر5-12-95

  16 بازدید

  این برنامه در تاریخ5- 12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان سید امیر دیبازر- علیرضا ره انجام

 • برنامه مسیر برتر7-12-95

  25 بازدید

  این برنامه در تاریخ7 - 12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان رامین نیکخو . مدرس شیمی استاد رادمان مهر

 • برنامه مسیر برتر8-12-95

  26 بازدید

  این برنامه در تاریخ8 - 12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان رامین نیکخو . مدرس شیمی استاد رادمان مهر

 • برنامه مسیر برتر 1-12-95

  165 بازدید

  این برنامه در تاریخ 1- 12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان رامین نیکخو . مدرس شیمی استاد رادمان مهر

 • برنامه مسیر برتر 30- 11-95

  106 بازدید

  ین برنامه در تاریخ 19 -11-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان رامین نیکخو . مدرس فیزسک استاد حسینی

 • برنامه مسیر برتر 28- 11-95

  94 بازدید

  این برنامه در تاریخ 28 -11-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقای . سید امیر دیبازر

 • برنامه مسیر برتر 24- 11-95

  99 بازدید

  این برنامه در تاریخ 19 -11-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان رامین نیکخو . مدرس فیزسک استاد حسینی

 • برنامه مسیر برتر 21- 11-95

  77 بازدید

  این برنامه در تاریخ 21 -11-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان آرمان صفوی- امین کرکه آبادی -

 • برنامه مسیر برتر 20- 11-95

  53 بازدید

  این برنامه در تاریخ 19 -11-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان آرمان صفوی- امین کرکه آبادی

 • برنامه مسیر برتر 19- 11-95

  101 بازدید

  این برنامه در تاریخ 19 -11-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان آرمان صفوی- امین کرکه آبادی -

 • برنامه مسیر برتر 18- 11-95

  434 بازدید

  این برنامه در تاریخ 18 -11-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقای آرمان صفوی- مدرس عربی استاد آزاده

 • برنامه مسیر برتر 16- 11-95

  140 بازدید

  این برنامه در تاریخ12 -11-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقای سید امیر دیبازر,

 • برنامه مسیر برتر 12- 11-95

  127 بازدید

  این برنامه در تاریخ12 -11-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای درشکی -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقای ,رامین نیکخو , مدرس دین و زندگی استاد سرکشیک زاده