در حال بارگذاری

ویدیوهای مسیر برتر

 • برنامه مسیر برتر3-12-95

  11 بازدید

  این برنامه در تاریخ3 - 12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقای رامین نیکخو . مدرس فیزیک استاد حسینی

 • برنامه مسیر برتر4 -12-95

  1 بازدید

  این برنامه در تاری04 - 12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان .سینا محمدی-امین کرکه آبادی

 • برنامه مسیر برتر5-12-95

  2 بازدید

  این برنامه در تاریخ5- 12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان سید امیر دیبازر- علیرضا ره انجام

 • برنامه مسیر برتر7-12-95

  بازدید

  این برنامه در تاریخ7 - 12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان رامین نیکخو . مدرس شیمی استاد رادمان مهر

 • برنامه مسیر برتر8-12-95

  1 بازدید

  این برنامه در تاریخ8 - 12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان رامین نیکخو . مدرس شیمی استاد رادمان مهر

 • برنامه مسیر برتر 1-12-95

  82 بازدید

  این برنامه در تاریخ 1- 12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان رامین نیکخو . مدرس شیمی استاد رادمان مهر

 • برنامه مسیر برتر 30- 11-95

  40 بازدید

  ین برنامه در تاریخ 19 -11-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان رامین نیکخو . مدرس فیزسک استاد حسینی

 • برنامه مسیر برتر 28- 11-95

  34 بازدید

  این برنامه در تاریخ 28 -11-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقای . سید امیر دیبازر

 • برنامه مسیر برتر 24- 11-95

  58 بازدید

  این برنامه در تاریخ 19 -11-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان رامین نیکخو . مدرس فیزسک استاد حسینی

 • برنامه مسیر برتر 21- 11-95

  37 بازدید

  این برنامه در تاریخ 21 -11-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان آرمان صفوی- امین کرکه آبادی -

 • برنامه مسیر برتر 20- 11-95

  19 بازدید

  این برنامه در تاریخ 19 -11-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان آرمان صفوی- امین کرکه آبادی

 • برنامه مسیر برتر 19- 11-95

  38 بازدید

  این برنامه در تاریخ 19 -11-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان آرمان صفوی- امین کرکه آبادی -

 • برنامه مسیر برتر 18- 11-95

  166 بازدید

  این برنامه در تاریخ 18 -11-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقای آرمان صفوی- مدرس عربی استاد آزاده

 • برنامه مسیر برتر 16- 11-95

  93 بازدید

  این برنامه در تاریخ12 -11-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقای سید امیر دیبازر,

 • برنامه مسیر برتر 12- 11-95

  61 بازدید

  این برنامه در تاریخ12 -11-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای درشکی -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقای ,رامین نیکخو , مدرس دین و زندگی استاد سرکشیک زاده

 • برنامه مسیر برتر 10- 11-95

  77 بازدید

  این برنامه در روز یکشنبه مورخ 10-۱1-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقای سالار درشکی-مشاوره تحصیلی برنامه جناب آقای درشکی مدرس اقتصاد خانم جعفری. شیمی استاد رادمانمهر

 • برنامه مسیر برتر 11- 11-95

  91 بازدید

  این برنامه در روزیکشنبه مورخ 11-۱1-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقای سالار درشکی-مشاوره تحصیلی برنامه جناب آقای آرمین صفوی - مدرس عربی استاد آزاده

 • برنامه مسیر برتر 7- 11-95

  74 بازدید

  این برنامه در روز پنجشنبه مورخ 7-۱1-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقایان سالار درشکی-مشاوره برنامه جناب آقای مهندس دیبازر - مدرس ریاضیات جناب آقای استاد مهربان

 • برنامه مسیر برتر 6- 11-95

  161 بازدید

  این برنامه در روز چهارشنبه مورخ 6-۱1-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقایان سالار درشکی-مشاوره برنامه جناب آقای ره انجام- دانش آموز خانم زهرا نصیری.

 • برنامه مسیر برتر 5- 11-95

  118 بازدید

  این برنامه در روز سه شنبه مورخ 5-۱1-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقایان سالار درشکی-مشاوره برنامه جناب آقای رامین نیکخو - دانش آموز برتر حسین موسوی .

 • برنامه مسیر برتر04 11-95

  48 بازدید

  این برنامه در روز دوشنبه مورخ 4-۱1-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقایان سالار درشکی-کارشناسان آقایان آرمین صفوی و زمانی .مدرس عربی استاد آزاده

 • برنامه مسیر برتر 3-11-95

  97 بازدید

  این برنامه در روزشنبه مورخ 3-۱1-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقایان سالار درشکی-کارشناسان آقای . رامین نیکخو -مدرس شیمی استاد رادمانمهر

 • برنامه مسیر برتر 2-11-95

  74 بازدید

  این برنامه در روزشنبه مورخ 02-۱1-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقایان سالار درشکی-کارشناسان آقای . سید امیر دیبازر -دانش آموز رتبه امین کرکه آبادی و امیر مسعود مقصودی

 • برنامه مسیر برتر-30-10-95

  67 بازدید

  این برنامه در روز پنجشنبه مورخ 30-10-95از شبکه آموزش سیما پخش گردید.مجری برنامه اقای سالار درشکی-کارشناس برنامه اقای مهندس دیبازر

 • برنامه مسیر برتر 26-10-95

  135 بازدید

  این برنامه در روزیکشنبه مورخ 15-۱۰-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقایان سالار درشکی-کارشناسان آقای امین کرکه آبادی-مدرس شیمی استاد رادمان مهر

 • برنامه مسیر برتر28 -10-95

  82 بازدید

  این برنامه در روز سه شنبه مورخ 28-۱۰-۹۵ از شبکه آموزش پحش گردید. کارشناس برنامه آقای سالار درشکی-نیکخو-مدرسدین و زندگی استاد سرکشیک زاده

 • برنامه مسیر برتر27 -10-95

  103 بازدید

  این برنامه در روز دوشنبه مورخ 27-۱۰-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقای سالار درشکی-کارشناس برنامه آقای آرمان صفوی -مدرس عربی استاد آزاده

 • برنامه مسیر برتر 14-10-95

  157 بازدید

  ین برنامه در روز دوشنبه مورخ ۰۶-۱۰-۹۵ از شبکه آموزش پحش گردید.مجری برنامه آقای سالار درشکی-کارشناس برنامه آقای کیومرث روشن-مدرس فیزیک استاد یحیوی

 • برنامه مسیر برتر 12-10-95

  98 بازدید

  ین برنامه در روز چهارشنبه مورخ ۰8-۱۰-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقای سالار درشکی-کارشناس برنامه آقای آرمان صفوی -مدرس عربی استاد آزاده

 • برنامه مسیر برتر 11-10-95

  208 بازدید

  این برنامه در روز دوشنبه مورخ 11-۱۰-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقای سالار درشکی-کارشناس برنامه آقای محمد رضا نریمانی-مدرس شیمی استاد رادمان مهر

 • برنامه مسیر برتر 09-10-95

  146 بازدید

  این برنامه در روز پنج شنبه مورخ ۰9-۱۰-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقای سالار درشکی-کارشناس برنامه آقای آرمان صفوی -مدرس دیفرانسیل استاد مهربان

 • برنامه مسیر برتر 08-10-95

  94 بازدید

  این برنامه در روز چهارشنبه مورخ ۰8-۱۰-۹۵ از شبکه آموزش پخش گردید.مجری برنامه آقای سالار درشکی-کارشناس برنامه آقای امین کرکه آبادی-مدرس ریاضی استاد نصیری