در حال بارگذاری

ویدیوهای مسیر برتر

 • برنامه مسیر برت30-3-96

  31 بازدید

  این برنامه در تاریخ30-3-96 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس رامین نیکخو- سالار درشکی

 • برنامه مسیر برتر20-3-96

  48 بازدید

  این برنامه در تاریخ20-3-96 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه سالار درشکی-کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سید امیر دیبازر - آرمان صفوی

 • برنامه مسیر برتر6-3-96

  101 بازدید

  این برنامه در تاریخ6-3-96 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس کرکه آبادی- سید امیر دیبازر-

 • برنامه مسیر برتر4-3-96

  75 بازدید

  این برنامه در تاریخ4-3-96 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای درشکی -کارشناس مشاوره تحصیلی آقایان مهندس کرکه آبادی-مدرس ریاضی استاد مهربان

 • برنامه مسیر برتر2-3-96

  88 بازدید

  این برنامه در تاریخ2-3-96 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه خانم رویا جدیدی -کارشناسان مشاور آقایان آرمان صفوی- سالار درشکی -رتبه برتر آقای سروش عابدی کیا - مدرس درس عربی استاد آزاده

 • برنامه مسیر برتر 1-3-96

  54 بازدید

  این برنامه در تاریخ1-3-96 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای درشکی -مدرس زیست شناسی استاد آرام فر

 • برنامه مسیر برتر31-2-96

  57 بازدید

  این برنامه در تاریخ31-2-96 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای درشکی-مشاوران برنامه آقایان آرمان صفوی- رتبه برتر آقای حسین موسوی

 • برنامه مسیر برتر27-2-96

  41 بازدید

  این برنامه در تاریخ27-2-96 از شبکه نمایش پخش گردیده مجری برنامه آقای درشکی-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقاسان علیرضا ره انجام-مدرس ریاضی استاد نصیری

 • برنامه مسیر برتر26-2-96

  63 بازدید

  این برنامه در تاریخ26-2-96 از شبکه نمایش پخش گردیده مجری برنامه آقای درشکی-مدرس زیست شناسی استاد آرام فر

 • برنامه مسیر برتر25-2-96

  59 بازدید

  این برنامه در تاریخ25-2-96 از شبکه نمایش پخش گردیده مجری برنامه سرکار خانم مینا هاشمی-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی -آرمان صفوی-مدرس عربی استاد آزاده

 • برنامه مسیر برتر24-2-96

  40 بازدید

  این برنامه در تاریخ24-2-96 از شبکه نمایش پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی -سید امیر دیبازر

 • برنامه مسیر برتر21-2-96

  39 بازدید

  این برنامه در تاریخ21-2-96 از شبکه نمایش پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی -سید امیر دیبازر

 • برنامه مسیر برتر20-2-96

  106 بازدید

  این برنامه در تاریخ20-2-96 از شبکه نمایش پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی -سینا محمدی-مدرس عربی استاد سرکشیک زاده

 • برنامه مسیر برتر18-2-96

  78 بازدید

  این برنامه در تاریخ 18-2-96 از شبکه نمایش پخش گردیده مجری برنامه خانم مینا هاشمی -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی -آرمان صفوی - مدرس زیست استاد آرام فر

 • برنامه مسیر برتر11-2-96

  83 بازدید

  این برنامه در تاریخ 11-2-96 از شبکه نمایش پخش گردیده مجری برنامه خانم هاشمی -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان آرمان صفوی- سعید نظری-مدرس عربی استاد آزاده

 • برنامه مسیر برتر10-2-96

  48 بازدید

  این برنامه در تاریخ 10-2-96 از شبکه نمایش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان رامین نیکخو -مدرس ریاضی استاد دادبام

 • برنامه مسیر برتر3-2-96

  118 بازدید

  این برنامه در تاریخ 3-2-96 از شبکه نمایش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان رامین نیکخو -مدرس شیمی استاد رادمان مهر

 • برنامه مسیر برتر 31-1-96

  150 بازدید

  این برنامه در تاریخ 31-1-96 از شبکه نمایش پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقای مهندس سالار درشکی -سید امیر دیبازر -مدرس ریاضی استاد مهربان

 • برنامه مسیر برتر28-1-96

  37 بازدید

  این برنامه در تاریخ28-1-96 از شبکه نمایش پخش گردیده مجری برنامه سالار درشکی-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس امیر رمضانی -آرمان صفوی- مدرس عربی استاد آزاده

 • برنامه مسیر برتر26-1-96

  59 بازدید

  این برنامه در تاریخ26-1-96 از شبکه نمایش پخش گردیده مجری برنامه سالار درشکی-کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس - سید امیر دیبازر -علیرضا ره انجام

 • برنامه مسیر برتر 26-1-96

  105 بازدید

  این برنامه در تاریخ26-1-96 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سید امیر دیبازر -علیرضا ره انجام

 • برنامه مسیر برتر 24-1-96

  97 بازدید

  این برنامه در تاریخ24-1-96 از شبکه نمایش پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی - سید امیر دیبازر -مدرس دیفرانسیل استاد محمد مهربان

 • برنامه مسیر برتر 23-1-96

  102 بازدید

  این برنامه در تاریخ23-1-96 از شبکه نمایش پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی - سینا محمدی -مدرس دینی استاد سرکشیک زاده

 • برنامه مسیر برتر 21-1-96

  47 بازدید

  این برنامه در تاریخ 21-1-96 از شبکه نمایش پخش گردیده مجری برنامه خانم هاشمی -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقایان مهندس سالار درشکی - علیرضا ره انجام -مدرس عربی استاد آزاده

 • برنامه مسیر برتر 16-1-96

  110 بازدید

  این برنامه در تاریخ16-1-96 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناساس مشاوره تحصیلی آقای امین کرکه آبادی- مدرس ریاضی استاد نصیری

 • قسمت 1 برنامه گزینه 4

  56 بازدید

  این برنامه در تاریخ 1-16-95 از شبکه 4 پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقای مهندس سالار درشکی -امین کرکه آبادی- مدرس ریاضی استاد امیر حسین نصیری

 • برنامه مسیر برتر 15-1-96

  99 بازدید

  این برنامه در تاریخ15-1-96 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای سالار درشکی -کارشناساس مشاوره تحصیلی آقای مهندس رامین نیکخو -مدرس عربی استاد آزاده

 • برنامه مسیر برتر 22-12-95

  110 بازدید

  این برنامه در تاریخ22-12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده مجری برنامه آقای فرشید رشید -کارشناسان مشاوره تحصیلی آقای مهندس سالار درشکی -امین کرکه آبادی -مدرس شیمی استاد رادمانمهر

 • برنامه مسیر برتر 21-12-95

  116 بازدید

  این برنامه در تاریخ21 -12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده-مجری سالار درشکی-کارشناسان تحصیلی آقای امیر دیبازر-مدرس هندسه استاد بنی هاشمی

 • برنامه مسیر برتر 17-12-95

  95 بازدید

  این برنامه در تاریخ17 -12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده-مجری سالار درشکی-کارشناسان تحصیلی آقای نیکخو-مدرس فیزیک استاد یحیوی

 • برنامه مسیر برتر16-12-95

  33 بازدید

  این برنامه در تاریخ 16 -12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده-کارشناسان تحصیلی آقایان سالار درشکی-آرمان صفوی-امیر رمضانی-سعید نظری

 • برنامه مسیر برتر 15-12-95

  89 بازدید

  این برنامه در تاریخ 15 -12-95 از شبکه آموزش پخش گردیده-مجری سالار درشکی-کارشناسان تحصیلی آقای نیکخو-مدرس شیمی استاد نیکخو