در حال بارگذاری
آثار و اندیشه های دکتر دینانی ویدیو‌های شرح اندیشه های عطار
بازگشت به کانال

ویدیوهای شرح اندیشه های عطار

  • برنامه معرفت سیزدهم اسفندماه ۱۳۹۵

    349 بازدید

    انسان اگر همیشه گریه می کرد و خنده را نمی شناخت خوب بود؟ و اگر همیشه خنده می کرد و گریه را نمی دانست چطور؟ دیالکتیک توحیدی عطار یعنی همین مساله است.