در حال بارگذاری
فرادرس ویدیو‌های بسته طلایی فیلم های آموزشی الگوریتم PSO — شامل مباحث تئوری و عملی
بازگشت به کانال

ویدیوهای بسته طلایی فیلم های آموزش ...

 • فیلم آموزشی طراحی مسیر یا Path Planning با PSO

  196 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Particle Swarm Optimization, Path Planning, PSO, آموزش PSO, آموزش بهینه سازی ازدحام ذرات, آموزش عملی, آموزش عملی PSO, آموزش عملی بهینه سازی ازدحام ذرات, الگوریتم PSO برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrps9011h

 • فیلم آموزشی حل مسأله کوله پشتی با PSO-بخش دوم

  618 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Knapsack Problem, Particle Swarm Optimization, PSO, آموزش PSO, آموزش بهینه سازی ازدحام ذرات, آموزش عملی, آموزش عملی PSO, آموزش عملی بهینه سازی ازدحام ذرات, الگوریتم PSO, الگوریتم ازدحام ذرات برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.matlabsite.com/mvrps9011g

 • فیلم آموزشی حل مسأله کوله پشتی با PSO-بخش یکم

  535 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Knapsack Problem, Particle Swarm Optimization, PSO, آموزش PSO, آموزش بهینه سازی ازدحام ذرات, آموزش عملی, آموزش عملی PSO, آموزش عملی بهینه سازی ازدحام ذرات, الگوریتم PSO, الگوریتم ازدحام ذرات برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.matlabsite.com/mvrps9011g

 • فیلم آموزشی حل مسأله فروشنده دوره گرد باPSO-بخش دوم

  528 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Enhanced PSO, EPSO, Particle Swarm Optimization, PSO, Traveling Salesman Problem, TSP, آموزش PSO, آموزش بهینه سازی ازدحام ذرات, آموزش عملی, آموزش عملی PSO, آموزش عملی بهینه سازی ازدحام ذرات برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrps9011e

 • فیلم آموزشی حل مسأله فروشنده دوره گرد باPSO-بخش یکم

  934 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Enhanced PSO, EPSO, Particle Swarm Optimization, PSO, Traveling Salesman Problem, TSP, آموزش PSO, آموزش بهینه سازی ازدحام ذرات, آموزش عملی, آموزش عملی PSO, آموزش عملی بهینه سازی ازدحام ذرات برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrps9011e

 • فیلم آموزشی بهینه سازی ازدحام ذرات-بخش چهارم

  548 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Particle Swarm Optimization, PSO, آموزش PSO, آموزش بهینه سازی ازدحام ذرات, آموزش عملی, آموزش عملی PSO, آموزش عملی بهینه سازی ازدحام ذرات, الگوریتم PSO, الگوریتم ازدحام ذرات برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrps9011ab

 • فیلم آموزشی بهینه سازی ازدحام ذرات-بخش سوم

  521 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Particle Swarm Optimization, PSO, آموزش PSO, آموزش بهینه سازی ازدحام ذرات, آموزش عملی, آموزش عملی PSO, آموزش عملی بهینه سازی ازدحام ذرات, الگوریتم PSO, الگوریتم ازدحام ذرات برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrps9011ab

 • فیلم آموزشی بهینه سازی ازدحام ذرات-بخش یکم

  821 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Particle Swarm Optimization, PSO, آموزش PSO, آموزش بهینه سازی ازدحام ذرات, آموزش عملی, آموزش عملی PSO, آموزش عملی بهینه سازی ازدحام ذرات, الگوریتم PSO, الگوریتم ازدحام ذرات برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrps9011ab

 • فیلم آموزشی حل مسأله دیسپاچینگ اقتصادی توسط الگوریتم PS

  195 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: آموزش PSO, آموزش بهینه سازی ازدحام ذرات, آموزش عملی, آموزش عملی PSO, آموزش عملی بهینه سازی ازدحام ذرات, الگوریتم PSO, الگوریتم ازدحام ذرات, بهینه سازی ازدحام ذرات, بهینه سازی مقید, دیسپاچینگ اقتصادی, سیستم های تولید و توزیع نیرو, فیلم آموزش عملی برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvrps9011c