در حال بارگذاری
فرادرس ویدیو‌های بسته طلایی فیلم های آموزشی الگوریتم رقابت استعماری در متلب
بازگشت به کانال

ویدیوهای بسته طلایی فیلم های آموزش ...

 • آموزش مسائل جایگشتی با الگوریتم رقابت استعماری-بخش سوم

  97 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: ICA, Imperialist Competitive Algorithm, آموزش الگوریتم رقابت استعماری, الگوریتم رقابت استعماری, فیلم آموزشی, فیلم آموزشی الگوریتم رقابت استعماری, مسائل بهینه سازی جایگشتی, مسائل جایگشتی برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvric9012f

 • آموزش مسائل جایگشتی با الگوریتم رقابت استعماری-بخش دوم

  97 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: ICA, Imperialist Competitive Algorithm, آموزش الگوریتم رقابت استعماری, الگوریتم رقابت استعماری, فیلم آموزشی, فیلم آموزشی الگوریتم رقابت استعماری, مسائل بهینه سازی جایگشتی, مسائل جایگشتی برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvric9012f

 • آموزش مسائل جایگشتی با الگوریتم رقابت استعماری-بخش یکم

  120 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: ICA, Imperialist Competitive Algorithm, آموزش الگوریتم رقابت استعماری, الگوریتم رقابت استعماری, فیلم آموزشی, فیلم آموزشی الگوریتم رقابت استعماری, مسائل بهینه سازی جایگشتی, مسائل جایگشتی برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvric9012f

 • آموزش مسأله کوچکترین درخت پوشاباالگوریتم رقابت استعماری

  302 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Graph Theory, ICA, Imperialist Competitive Algorithm, Minimum Spanning Tree, آموزش الگوریتم رقابت استعماری, الگوریتم رقابت استعماری, تحقیق در عملیات, فیلم آموزشی, فیلم آموزشی الگوریتم رقابت استعماری, مهندسی صنایع, مهندسی کامپیوتر, نظریه گراف, کوچکترین درخت پوشا برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvric9012e

 • فیلم آموزشی جامع الگوریتم رقابت استعماری-بخش پنجم

  244 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: ICA, Imperialist Competitive Algorithm, آموزش الگوریتم رقابت استعماری, الگوریتم رقابت استعماری, بهینه سازی هوشمند, فیلم آموزشی, فیلم آموزشی الگوریتم رقابت استعماری, متاهیوریستیک برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvric9012ab

 • فیلم آموزشی جامع الگوریتم رقابت استعماری-بخش چهارم

  203 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: ICA, Imperialist Competitive Algorithm, آموزش الگوریتم رقابت استعماری, الگوریتم رقابت استعماری, بهینه سازی هوشمند, فیلم آموزشی, فیلم آموزشی الگوریتم رقابت استعماری, متاهیوریستیک برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvric9012ab

 • فیلم آموزشی جامع الگوریتم رقابت استعماری-بخش سوم

  221 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: ICA, Imperialist Competitive Algorithm, آموزش الگوریتم رقابت استعماری, الگوریتم رقابت استعماری, بهینه سازی هوشمند, فیلم آموزشی, فیلم آموزشی الگوریتم رقابت استعماری, متاهیوریستیک برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvric9012ab

 • فیلم آموزشی درونیابیRBF با الگوریتم رقابت استعماری

  123 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: ICA, Imperialist Competitive Algorithm, Radial Basis Function, RBF, آموزش الگوریتم رقابت استعماری, الگوریتم رقابت استعماری, برازش منحنی, توابع شعاعی پایه, درونیابی, فیلم آموزشی, فیلم آموزشی الگوریتم رقابت استعماری, مدل سازی برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradarrs.org/mvric9012d

 • فیلم آموزشی جامع الگوریتم رقابت استعماری-بخش دوم

  243 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: ICA, Imperialist Competitive Algorithm, آموزش الگوریتم رقابت استعماری, الگوریتم رقابت استعماری, بهینه سازی هوشمند, فیلم آموزشی, فیلم آموزشی الگوریتم رقابت استعماری, متاهیوریستیک برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvric9012ab

 • فیلم آموزشی جامع الگوریتم رقابت استعماری-بخش یکم

  229 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: ICA, Imperialist Competitive Algorithm, آموزش الگوریتم رقابت استعماری, الگوریتم رقابت استعماری, بهینه سازی هوشمند, فیلم آموزشی, فیلم آموزشی الگوریتم رقابت استعماری, متاهیوریستیک برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvric9012ab

 • فیلم آموزشی خوشه بندی با الگوریتم رقابت استعماری

  222 بازدید

  مدرس: سید مصطفی کلامی هریس کلمات کلیدی: Clustering, ICA, Imperialist Competitive Algorithm, آموزش الگوریتم رقابت استعماری, الگوریتم رقابت استعماری, خوشه بندی, طبقه بندی, فیلم آموزشی, فیلم آموزشی الگوریتم رقابت استعماری, کلاسترینگ برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/mvric9012c