در حال بارگذاری
نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی - www.ParaMed.ir ویدیو‌های تست های آزمایشگاه سرولوژی
بازگشت به کانال

ویدیوهای تست های آزمایشگاه سرولوژی

 • تست ویدال

  102 بازدید

  widal test (slide

 • تست TPHA برای تشخیص تریپونما پالیدوم

  45 بازدید

  Treponema Pallidum Hemagglutination (TPHA) test for syp نمایشگاه مجازی تجهیزات آزمایشگاهی پارامد www.ParaMed.ir

 • تست RPR برای تشخیص سیفلیس

  142 بازدید

  RPR test for syphilis نمایشگاه مجازی تجهیزات آزمایشگاهی پارامد www.ParaMed.ir

 • تست VDRL برای تشخیص سیفلیس

  68 بازدید

  VDRL test for syphilis نمایشگاه مجازی تجهیزات آزمایشگاهی پارامد www.ParaMed.ir

 • در تب رماتیسمی ASO منفی می شود

  53 بازدید

  ASO test negative in Rheumatic Fever نمایشگاه مجازی تجهیزات آزمایشگاهی پارامد www.ParaMed.ir

 • انجام تست آنتی استرپتولیزین O

  118 بازدید

  Performing an ASO (Anti Streptolysin O) نمایشگاه مجازی تجهیزات آزمایشگاهی پارامد www.ParaMed.ir

 • تست آگلوتیناسیون برای تشخیص آنتی ژن

  102 بازدید

  Agglutination assay to detect antigens نمایشگاه مجازی تجهیزات آزمایشگاهی پارامد www.ParaMed.ir

 • CRP سی ریاکتیو پروتئین

  38 بازدید

  How To Test C - Reactive Protein Rapidly? نمایشگاه مجازی تجهیزات آزمایشگاهی پارامد www.ParaMed.ir

 • C-Reactive Protein Rapid Test

  229 بازدید

  نمایشگاه مجازی تجهیزات آزمایشگاهی پارامد www.ParaMed.ir بزرگترین آرشیو از اطلاعات تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی و پزشکی در ایران می باشد شما میتوانید فیلم های روش کار دستگاه های آزمایشگاهی و روش انجام تست های روتین و تخصصی و تکنیک های انجام آزمایشات را در مشاهده کنید از سایت ما بازدید کنید و با 3000 نوع دستگاه آزمایشگاهی و تفسیر تست های آزمایشگاهی آشنا شوید

 • تست CRP سی ریاکتیو پروتیئن

  80 بازدید

  CRP test نمایشگاه مجازی تجهیزات آزمایشگاهی پارامد www.ParaMed.ir

 • C Reactive Protein Test CRP

  197 بازدید

  نمایشگاه مجازی تجهیزات آزمایشگاهی پارامد www.ParaMed.ir بزرگترین آرشیو از اطلاعات تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی و پزشکی در ایران می باشد شما میتوانید فیلم های روش کار دستگاه های آزمایشگاهی و روش انجام تست های روتین و تخصصی و تکنیک های انجام آزمایشات را در مشاهده کنید از سایت ما بازدید کنید و با 3000 نوع دستگاه آزمایشگاهی و تفسیر تست های آزمایشگاهی آشنا شوید

 • آزمایش ویدال

  44 بازدید

  widal test micro نمایشگاه مجازی تجهیزات آزمایشگاهی پارامد www.ParaMed.ir

 • درباره تست ویدال

  82 بازدید

  All About - Widal test نمایشگاه مجازی تجهیزات آزمایشگاهی پارامد www.ParaMed.ir

 • آزمایش ویدال

  44 بازدید

  Widal test نمایشگاه مجازی تجهیزات آزمایشگاهی پارامد www.ParaMed.ir

 • آزمایش ویدال 2

  48 بازدید

  Widal Test - What You Need to Know نمایشگاه مجازی تجهیزات آزمایشگاهی پارامد www.ParaMed.ir

 • آزمایش ویدال بر روی اسلاید

  35 بازدید

  widal test (slide نمایشگاه مجازی تجهیزات آزمایشگاهی پارامد www.ParaMed.ir