3 دنبال‌ کننده
6 هزار بازدید ویدیو
48 بازدید 9 ماه پیش

آزمایش ها وفعالیت های فصل فشارعلوم نهم شامل سیستم ترمز،اصل پاسکال،عوامل موثربرفشارجامد،مایع،گاز و...بصورت 3بعدی درسبک بازی کامپیوتری شبیه سازی وازآنها کلیپ تهیه شده که بادیدن این ویدیو درک عمیقی ازفصل فشارعلوم نهم خواهیدداشت.

کلیپ آموزشی ویروس هافصل11علوم نهم

34 بازدید 8 ماه پیش

دراین کلیپ آموزشی3بعدی ضمن آشنایی باویروس هادرسطح کتاب درسی علوم نهم،شکل 3بعدی ویروس کروناازدرون وبیرون ویروس ونحوه انتقال آن راامشاهده می کنید.

رمزارز

8 بازدید 6 ماه پیش

دراین ویدیوضمن معرفی مختصر افزونه کریپتوتب(cryptotab)،توضیح میدهیم که چرانبایدازافزونه کریپتوتب استفاده کنید.

واکنش آهن با سولفات مس

52 بازدید 5 ماه پیش

در این واکنش تکه آهن پس از ورود به محلول سولفات مس ،واکنش شیمیایی داده و فلز آهن جایگزین فلز مس می شود و به جای سولفات مس سولفات آهن تشکیل میشود و مس از سولفات خارج میشود در نتیجه یک لایه مس بر روی تکه آهنی قرار می گیرد رنگ آهن به رنگ مس تغییر پیدا می کند و محلول سولفات مس آبی رنگ به محلول سولفات آهن متمایل به سبز تغییر رنگ پیدا میکند.

کلیپ آموزشی علوم نهم فشار

48 بازدید 9 ماه پیش

آزمایش ها وفعالیت های فصل فشارعلوم نهم شامل سیستم ترمز،اصل پاسکال،عوامل موثربرفشارجامد،مایع،گاز و...بصورت 3بعدی درسبک بازی کامپیوتری شبیه سازی وازآنها کلیپ تهیه شده که بادیدن این ویدیو درک عمیقی ازفصل فشارعلوم نهم خواهیدداشت.

نمایش بیشتر