553 دنبال‌ کننده
482.7 هزار بازدید ویدیو

-!Wish for death

27 بازدید 1 ماه پیش

بضی‌وقتا‌ب‌زنده‌بودن‌خدم‌شک‌میکنم... بضی‌وقتا‌عنق‌سرد‌میش‌ک‌‌انگار‌چصم‌باشون... بضی‌وقتا‌‌عنق‌احساس‌گنا‌میکنم‌ک‌‌... دوس درم بمیرم؛) پ چیشد عون دوست درم عایی ک میگفتی؟هن؟ پ چیشد عون میص شدنات؟:| پ چیشد عون خبیات؟ همش دود شد رف هوا؟! رح م زندگیم ر باختم... فق بخاطر ط کصخل-! م ی عادم بد و خالی ع احساساتم..‌. خ ک چی؟ م ط کل زندگیم فق ی عارزو درم ک عونم مرگه-! مرگ...کلمه خشگلیه-!