در حال بارگذاری
 • 29
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 33هزار
  بازدید

گروه آموزشی فتحی

آموزش تخصصی نرم افزارهای مهندسی و دروس دانشگاهی >> آموزش نرم افزار آباکوس >> آموزش نرم افزار کتیا >> آموزش نرم افزار franc2d

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

آموزش تخصصی نرم افزارهای مهندسی و دروس دانشگاهی >> آموزش نرم افزار آباکوس >> آموزش نرم افزار کتیا >> آموزش نرم افزار franc2d

 • 29
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 33هزار
  بازدید
Loading...
لیست ‌پخش‌های بیشتر

همه ویدیو ها

 • آموزش مقدماتی کتیا - جلسه یازدهم

  293 بازدید

  مباحث ارائه شده: 1. مونتاژ مکانیزم یک درجه آزادی با شش پارت مجزا 2. مونتاژ مکانیزم یک درجه آزادی با پنج پارت مجزا 3. آشنایی با نحوه تکثیر یک پارت در محیط اسمبلی

 • آموزش مقدماتی آباکوس - جلسه یازدهم

  242 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: تحلیل خمش متقارن ☑️ مباحث ارائه شده: 1. آشنایی با مدل سازی تیر با مقطع صلیبی شکل 2. تعریف ممان خمشی به کمک کوپل کردن یک نقطه به سطح 3. کپی کردن یک پارامتر مشخص از یک مدل به مدلی دیگر 4. آشنایی با پارتیشن بندی مدل سه بعدی 5. بررسی دقت نتایج با استفاده از آنالیز حساسیت به مش 6. نحوه مشاهده نتایج در قسمت خاصی از مدل با تعریف set

 • فایل نهم: تحلیل انتقال حرارت یک ورق L شکل

  172 بازدید

  یک ورق L شکل از یک طرف تحت دمای ۲۰ درجه و از طرف دیگر تحت دمای ۱۲۰ درجه قرار گرفته است. همچنین، شار حرارتی ۱۰ وات بر متر مربع از صفحه بالایی به آن اعمال می شود. هدف از تحلیل این مسئله محاسبه دماهای گره ای در نقاط مختلف ورق می باشد.

 • آموزش پیشرفته کتیا - جلسه نهم

  88 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: آموزش محیط SheetMetal ☑️ مباحث ارائه شده: 1. آشنایی با نوار ابزار Walls 2. آشنایی با نوار ابزار Cutting/Stamping 3. آشنایی با نوار ابزار Bending 4. آشنایی با نوار ابزار Views 5. انجام یک تمرین جهت تسلط به مطالب گفته شده

 • آموزش پیشرفته آباکوس - جلسه نهم

  63 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: بررسی تغییر شکل ورق دایروی در اثر اعمال بارگسترده ☑️ مباحث ارائه شده: 1. آشنایی با روابط تئوری ورق ها 2. آشنایی با مدل سازی سه بعدی و تقارن محوری 3. آشنایی با المان Sweep 4. نحوه تعریف مسیر و گرفتن خروجی ها در یک مسیر مشخص 5. نحوه نمایش ضخامت ورق 6. نوشتن روابط تئوری در نرم افزار اکسل و مقایسه با نتایج عددی

 • فایل هشتم: تحلیل پوسته با هندسه غیرخطی

  20 بازدید

  ورق آلومینیومی نشان داده شده در شکل مقابل دارای مدول یانگ ۷۰ گیگاپاسکال و ضریب پواسون ۰٫۳ می باشد. دو صفحه افقی ورق دارای شرط مرزی گیردار بوده و بار فشاری ۱۰۰ مگاپاسکال به بخش انحنادار این ورق اعمال می شود. هدف محاسبه تنش و تغییرمکان در داخل ورق می باشد.

 • آموزش مقدماتی کتیا - جلسه دهم

  250 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: آشنایی با مونتاژ قطعات صنتعی ☑️ مباحث ارائه شده: 1. مونتاژ مجموعه قطعات گیرباکس 2. مونتاژ یک مکانیزم یک درجه آزادی 3. بیان چند نکته جدید جهت سرعت بخشیدن به مونتاژ قطعات

 • آموزش مقدماتی آباکوس - جلسه دهم

  139 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: پیچش مقاطع دایروی ☑️ مباحث ارائه شده: 1. آشنایی با مدل سازی پیچش مقاطع دایروی 2. نحوه تعریف ممان پیچشی 3. بیان کاربرد آیکن Query 4. نحوه مشاهده ممان پیچشی، تنش برشی و زاویه پیچش 5. بحث و بررسی نتایج حاصل از مدل سازی و مقایسه آن با روابط تئوری 6. بیان تفاوت بین المان تیر با خرپا

 • فایل هفتم: تحلیل المان محدود یک خرپای دوبعدی

  287 بازدید

  در این مسئله یک خرپای دوبعدی تحت بار متمرکز در بالا و شرایط تکیه گاهی پین در نرم افزار آباکوس مدل شده است. هدف از تحلیل این مسئله محاسبه تنش در هر المان و نیروهای عکس العمل در دو طرف خرپا است. در این فایل آموزشی نحوه مشاهده این نیرو ها با استفاده از دستور Probe Value در ماژول Visualization توضیح داده شده است.

 • آموزش پیشرفته کتیا - جلسه هشتم

  283 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: آموزش محیط Generative Structural Analysis ☑️ مباحث ارائه شده: 1. آشنایی با نوار ابزار Restraints 2. آشنایی با نوار ابزار Analysis Support 3. آشنایی با نوار ابزار Connection Properties 4. تحلیل یک میله با اتصال جوش و اعمال بار به صورت فشار پین

 • آموزش پیشرفته آباکوس - جلسه هشتم

  167 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: بررسی تغییر شکل های یک ورق مستطیلی در اثر اعمال ممان های لبه ای ☑️ مباحث ارائه شده: 1. آشنایی با روابط تئوری ورق ها 2. آشنایی با نحوه تعریف مقطع Shell 3. تعریف ممان در لبه های ورق 4. نحوه تعریف مسیر و گرفتن خروجی ها در یک مسیر مشخص 5. نحوه نمایش ضخامت ورق و ترسیم منحنی تنش در راستای ضخامت 6. آشنایی با نحوه پارتیشن بندی مدل

 • فایل ششم: تحلیل یک مسئله با شرایط تماسی (Contact)

  153 بازدید

  در این مسئله تماس بین دو صفحه بالایی و پایینی در اثر اعمال بار خطی مورد بررسی قرار گرفته است. رفتار تماس مماسی (Tangential Behavior) از نوع Frictionless و رفتار تماس عمودی (Normal Behavior) از نوع Penalty در نظر گرفته شده است. مسلئه به صورت Shell مدل شده و در انتها تنش تماسی بین دوصفحه بالایی و پایینی بررسی شده است.

 • آموزش مقدماتی کتیا - جلسه نهم

  177 بازدید

  ☑️ مباحث ارائه شده: 1. آشنایی با محیط اسمبلی دیزاین 2. آشنایی با نوار ابزار Product Structure Tools 3. آشنایی با نوار ابزار Constraints 4. آشنایی با نوار ابزار Move 5. آشنایی با دستور Update 6. مونتاژ دو مکانیزم مختلف و بررسی کاربرد آیکن ها

 • آموزش مقدماتی آباکوس - جلسه نهم

  66 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: تحلیل خرپای سه بعدی ☑️ مباحث ارائه شده: 1. آشنایی با مدل سازی خرپای سه بعدی و نکات آن در آباکوس 2. آشنایی با نحوه محاسبه تئوری نیروهای تکیه گاهی 3. حل دستگاه سه معادله سه مجهول به کمک نرم افزار متلب و اکسل 4. نحوه ایجاد یک فایل خروجی با فرمت rpt و انتقال آن به اکسل 5. آشنایی با تعریف یک بار مایل نسبت به محورهای مختصات

 • فایل پنجم: تحلیل کمانش غیرخطی دو تیر عمود بر هم

  55 بازدید

  در این مسئله دو تیر با مقطع مستطیلی، عمود بر یکدیگر قرار گرفته اند و نیروی عمودی F به تیر افقی اعمال میشود. هدف بررسی کمانش غیر خطی سازه در محل اعمال نیرو است. نوع حل در این مسئله Static, Riks در نظر گرفته شده و در انتها منحنی نیرو – تغییرمکان در محل اعمال نیرو ترسیم شده اند.

 • آموزش پیشرفته کتیا - جلسه هفتم

  91 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: آموزش محیط Generative Structural Analysis ☑️ مباحث ارائه شده: 1. تکمیل نوار ابزار Restraints 2. آشنایی با نوار ابزار Analysis Support 3. آشنایی با نوار ابزار Connection Properties 4. انجام یک تمرین کاربردی از کتاب مقاومت مصالح بیر-جانستون

 • آموزش پیشرفته آباکوس - جلسه هفتم

  264 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: محاسبه خیز و توزیع تنش در یک ورق مستطیلی بسیار طویل ☑️ مباحث ارائه شده: 1. آشنایی با روابط تئوری ورق های جهت محاسبه خیز و تنش 2. آشنایی با نحوه تعریف مقطع Shell 3. آشنایی با نحوه تعریف بار سینوسی روی یک ورق 4. نحوه تعریف مسیر و گرفتن خروجی ها در یک مسیر مشخص 5. نحوه نمایش ضخامت ورق و ترسیم منحنی تنش در راستای ضخامت

 • فایل چهارم: تحلیل سازه یک پل با مقطع T شکل

  148 بازدید

  سازه دوبعدی نشان داده شده در شکل دارای مقطع T شکل بوده و شرایط تکیه گاهی در کناره ها به صورت مفصل می باشد. بار یکنواخت ۱۰۰۰ نیوتن بر متر در لبه پایینی آن وارد می شود. هدف محاسبه تنش ها و تغییرمکان های عمودی در سازه و گرفتن یک فایل خروجی با فرمت rpt است به طوریکه بتوان تغییرمکان را در تمامی گره ها ملاحظه کرد.

 • آموزش مقدماتی کتیا - جلسه هشتم

  291 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: آشنایی با طراحی دوبعدی و سه بعدی اجسام ☑️ مباحث ارائه شده: 1. تکمیل دستورات نوار ابزار Sketch-Based Feature 2. آشنایی با نوار ابزار Apply Material 3. آشنایی با نوار ابزار Dress-Up Features 4. آشنایی با نوار ابزار Render 5. انجام یک تمرین کابردی و مهم به کمک دستورات این جلسه

 • آموزش مقدماتی آباکوس - جلسه هشتم

  162 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: تحلیل جرم و فنر – ارتعاشات اجباری ☑️ مباحث ارائه شده: 1. مدل سازی فنر، دمپر و جرم متمرکز 2. آشنایی با ارتعاشات آزاد و اجباری سیستم دو درجه آزادی جرم و فنر 3. نحوه گرفتن منحنی تغییرمکان – فرکانس 4. ذخیره سازی نمودار و انتقال آن به ورد 5. ویرایش نمودار و آشنایی با نحوه ایجاد یک نمودار با کیفیت 6. مقایسه نتایج بدست آمده از آباکوس با

 • فایل سوم: تحلیل یک تیر تحت بارهای متمرکز و گسترده

  610 بازدید

  در این مسئله یک تیر الاستیک تحت بار گسترده و متمرکز قرار گرفته است. هدف محاسبه خیز و تنش خمشی تیر با استفاده از روابط تئوری و نرم افزار آباکوس می باشد. در این مسئله سطح مقطع تیر مشخص نشده است و به جای آن ممان اینرسی سطح حول محورهای مختلف داده شده است. بنابراین، در تعریف مقطع از روش Generalized استفاده شده است.

 • آموزش نرم افزار Franc 2d - جلسه پنجم

  100 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: بررسی توزیع تنش در ورق سوراخ دار با ناحیه چسبنده ☑️ مباحث ارائه شده: 1. آشنایی با طراحی دوبعدی نمونه در نرم افزار کاسکا 2. آشنایی با تعریف المان چسبنده 3. آشنایی با تعریف بار گسترده در دو طرف نمونه 4. آشنایی با نحوه مونتاژ دو ورق 5. آشنایی با نحوه تعریف خواص المان چسبنده

 • آموزش پیشرفته کتیا - جلسه ششم

  106 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: آموزش محیط Generative Structural Analysis ☑️ مباحث ارائه شده: 1. تحلیل یک مسئله انتقال حرارت 2. آشنایی با نوار ابزار Analysis Tools 3. آشنایی با نوار ابزار Analysis Results 4. آشنایی با نوار ابزار External Storage 5. تحلیل مسئله ارتعاشی و محاسبه فرکانس های طبیعی

 • آموزش پیشرفته آباکوس - جلسه ششم: مکانیک شکست

  136 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: محاسبه ضریب شدت تنش K1 برای ورق با ترک های مرکزی و لبه ای ☑️ مباحث ارائه شده: 1. آشنایی با روابط ضریب شدت تنش برای ورق با ترک مرکزی و لبه ای 2. نحوه کپی کردن مدل جهت استفاده های بعدی 3. آشنایی با دستورات محیط Sketcher از جمله ذخیره کردن یک Sketch و تصویر کردن خطوط غیر فعال در صفحه 4. آشنایی با نحوه پارتیشن زنی ناحیه اطراف ترک 5. آشنایی

 • آموزش مقدماتی کتیا - جلسه هفتم

  621 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: آشنایی با طراحی دوبعدی و سه بعدی اجسام ☑️ مباحث ارائه شده: 1. تکمیل دستورات نوار ابزار Sketch-Based Feature 2. آشنایی با نوار ابزار Transformation Features 3. انجام یک تمرین مهم با استفاده از دستورات این جلسه

 • آموزش مقدماتی آباکوس - جلسه هفتم

  123 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: تحلیل فرکانس در تیرها – ارتعاشات عرضی ☑️ مباحث ارائه شده: 1. آشنایی با مدل سازی تیر در آباکوس 2. آشنایی با حل فرکانسی تیر یکسرگیردار (Cantilever Beam) و تیر با شرایط تکیه گاهی ساده (Simply Supported Beam) 3. آشنایی با المان Beam 4. آشنایی با دستور Profile جهت تعریف سطح مقطع های مختلف برای تیر 5. بحث در خصوص نتایج مدل سازی و مقایسه آنها

 • فایل دوم: تحلیل ترک دوبعدی به روش XFEM

  289 بازدید

  روش XFEM به معنای المان محدود توسعه یافته می باشد که در آن امکان مشاهده رشد ترک در آباکوس میسر است. در این روش از معیارهای آسیب تنش اصلی ماکزیمم و کرنش اصلی ماکزیمم جهت رشد ترک استفاده می شود. در این مسئله یک صفحه با ترک دوبعدی تحت کشش قرار گرفته و رشد ترک به روش XFEM در آن بررسی شده است.

 • آموزش نرم افزار Franc 2d - جلسه چهارم

  25 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: توزیع تنش در دو ورق با ناحیه چسبنده ☑️ مباحث ارائه شده: 1. آشنایی با طراحی دوبعدی نمونه در نرم افزار کاسکا 2. آشنایی با تعریف المان چسبنده 3. آشنایی با تعریف بار گسترده در دو طرف نمونه 4. آشنایی با نحوه مونتاژ دو ورق 5. آشنایی با نحوه تعریف خواص المان چسبنده

 • آموزش پیشرفته کتیا - جلسه پنجم

  296 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: آموزش محیط Generative Structural Analysis ☑️ مباحث ارائه شده: 1. آشنایی با محیط Analysis 2. آشنایی با نوار ابزار Model Manager 3. آشنایی با نوار ابزار Restraints جهت اعمال قید 4. آشنایی با نوار ابزار Loads جهت اعمال بار 5. آشنایی با نوار ابزار Compute 6. آشنایی با نوار ابزار Image 7. انجام یک تمرین کاربردی

 • آموزش پیشرفته آباکوس - جلسه پنجم: مکانیک شکست

  107 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: محاسبه ضرایب شدت تنش K1 و K2 برای مخزن استوانه ای تحت فشار ☑️ مباحث ارائه شده: 1. آشنایی با نحوه محاسبه تنش های طولی و محیطی در مخازن 2. آشنایی با روابط ضرایب شدت تنش در بارگذاری ترکیبی 3. مدل سازی سه بعدی مخزن استوانه ای و تعریف ترک مایل 4. پارتیشن زنی ناحیه اطراف ترک در استوانه 5. بررسی تفاوت بین J-Integrals، T-Stress، Ct-Integral

 • آموزش مقدماتی کتیا - جلسه ششم

  228 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: آشنایی با طراحی دوبعدی و سه بعدی اجسام ☑️ مباحث ارائه شده: 1. تکمیل دستورات نوار ابزار Sketch-Based Feature 2. تکمیل دستورات نوار ابزار Operation 3. تکمیل دستورات نوار ابزار Dress-Up Features 4. آشنایی با نوار ابزار Reference Element 5. انجام دو تمرین مهم با استفاده از دستورات این جلسه

 • آموزش مقدماتی آباکوس - جلسه ششم

  134 بازدید

  ☑️ عنوان فیلم آموزشی: تحلیل جرم و فنر – ارتعاشات طولی ☑️ مباحث ارائه شده: 1. مدل سازی جرم و فنر در آباکوس 2. آشنایی با نحوه حل سیستم های یک درجه و دو درجه آزادی 3. ترکیب سیستم جرم و فنر با میله و بررسی فرکانس ها 4. تعریف چگالی و بررسی تاثیر آن بر فرکانس های طبیعی 5. آشنایی با حل گرهای Lanczos و Subspace در بدست آوردن مد شیپ ها و فرکانس های طبیعی