یه روز جدید، یه هدف جدید

این پخش زنده به پایان رسید