در حال بارگذاری
 • 7
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 15.6هزار
  بازدید

اپرناک فناور

اَپُرناک - ارائه دهنده تجهیزات و خدمات پیشرفته فناوری اطلاعات

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

اَپُرناک - ارائه دهنده تجهیزات و خدمات پیشرفته فناوری اطلاعات

 • 7
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 15.6هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • دوربین سامسونگ و اسپرینکس ایتالیا- تشخیص پرسه زنی عابر و توقف غیرمجاز خودرو

  24 بازدید

  با استفاده از فناوری 3بعدی آنالیز هوشمند تصاویر، کلیه وسیله های نقلیه در خیابان ها، اتوبان ها، تونل ها، میدان ها و معابر، قابل شمارش، طبقه بندی و سرعت تقریبی آنها قابل شناسایی است. همچنین بسیاری از موارد دیگر مانند توقف در محل ممنوعه، ورود ممنوع، پرسه زنی عابر پیاده، تغییر لاین، بار افتاده در راهها و... (توسط دوربین های عادی و حرارتی) قابل تشخیص است. این امکانات همگی در نرم افزار اسپرینکس ایتالیا وجود دارد که با تمام VMS های مطرح دنیا یکپارچه سازی شده و همچنین بر روی دروبین های سامسونگ قابل نصب است. apornak

 • اسپرینکس ایتالیا- تشخیص بار افتاده در راه ها (دوربین حرارتی و عادی)

  18 بازدید

  با استفاده از فناوری 3بعدی آنالیز هوشمند تصاویر، کلیه وسیله های نقلیه در خیابان ها، اتوبان ها، تونل ها، میدان ها و معابر، قابل شمارش، طبقه بندی و سرعت تقریبی آنها قابل شناسایی است. همچنین بسیاری از موارد دیگر مانند توقف در محل ممنوعه، ورود ممنوع، پرسه زنی عابر پیاده، تغییر لاین، بار افتاده در راهها و... (توسط دوربین های عادی و حرارتی) قابل تشخیص است. این امکانات همگی در نرم افزار اسپرینکس ایتالیا وجود دارد که با تمام VMS های مطرح دنیا یکپارچه سازی شده و همچنین بر روی دروبین های سامسونگ قابل نصب است. apornak

 • دوربین سامسونگ و اسپرینکس ایتالیا - تشخیص ورود ممنوع 2

  42 بازدید

  با استفاده از فناوری 3بعدی آنالیز هوشمند تصاویر، کلیه وسیله های نقلیه در خیابان ها، اتوبان ها، تونل ها، میدان ها و معابر، قابل شمارش، طبقه بندی و سرعت تقریبی آنها قابل شناسایی است. همچنین بسیاری از موارد دیگر مانند توقف در محل ممنوعه، ورود ممنوع، پرسه زنی عابر پیاده، تغییر لاین و... (توسط دوربین های عادی و حرارتی) قابل تشخیص است. این امکانات همگی در نرم افزار اسپرینکس ایتالیا وجود دارد که با تمام VMS های مطرح دنیا یکپارچه سازی شده و همچنین بر روی دروبین های سامسونگ قابل نصب است. apornak.com

 • دوربین سامسونگ و اسپرینکس ایتالیا - تشخیص ورود ممنوع 1

  20 بازدید

  با استفاده از فناوری 3بعدی آنالیز هوشمند تصاویر، کلیه وسیله های نقلیه در خیابان ها، اتوبان ها، تونل ها، میدان ها و معابر، قابل شمارش، طبقه بندی و سرعت تقریبی آنها قابل شناسایی است. همچنین بسیاری از موارد دیگر مانند توقف در محل ممنوعه، ورود ممنوع، پرسه زنی عابر پیاده، تغییر لاین و... (توسط دوربین های عادی و حرارتی) قابل تشخیص است. این امکانات همگی در نرم افزار اسپرینکس ایتالیا وجود دارد که با تمام VMS های مطرح دنیا یکپارچه سازی شده و همچنین بر روی دروبین های سامسونگ قابل نصب است. apornak.com

 • دوربین سامسونگ و اسپرینکس ایتالیا - تشخیص پرسه زنی عابر پیاده در معابر ترافیکی

  12 بازدید

  با استفاده از فناوری 3بعدی آنالیز هوشمند تصاویر، کلیه وسیله های نقلیه در خیابان ها، اتوبان ها، تونل ها، میدان ها و معابر، قابل شمارش، طبقه بندی و سرعت تقریبی آنها قابل شناسایی است. همچنین بسیاری از موارد دیگر مانند توقف در محل ممنوعه، ورود ممنوع، پرسه زنی عابر پیاده، تغییر لاین و... (توسط دوربین های عادی و حرارتی) قابل تشخیص است. این امکانات همگی در نرم افزار اسپرینکس ایتالیا وجود دارد که با تمام VMS های مطرح دنیا یکپارچه سازی شده و همچنین بر روی دروبین های سامسونگ قابل نصب است. apornak.com

 • اسپرینکس ایتالیا- تشخیص ورود ممنوع

  22 بازدید

  با استفاده از فناوری 3بعدی آنالیز هوشمند تصاویر، کلیه وسیله های نقلیه در خیابان ها، اتوبان ها، تونل ها، میدان ها و معابر، قابل شمارش، طبقه بندی و سرعت تقریبی آنها قابل شناسایی است. همچنین بسیاری از موارد دیگر مانند توقف در محل ممنوعه، ورود ممنوع، تغییر لاین و... قابل تشخیص است. این امکانات همگی در نرم افزار اسپرینکس ایتالیا وجود دارد که با تمام VMS های مطرح دنیا یکپارچه سازی شده است. apornak.com

 • دوربین سامسونگ و اسپرینکس ایتالیا - شمارش، طبقه بندی و حدود سرعت وسایل نقلیه

  10 بازدید

  با استفاده از فناوری 3بعدی آنالیز هوشمند تصاویر، کلیه وسیله های نقلیه در خیابان ها، اتوبان ها، تونل ها، میدان ها و معابر، قابل شمارش، طبقه بندی و سرعت تقریبی آنها قابل شناسایی است. همچنین بسیاری از موارد دیگر مانند توقف در محل ممنوعه، تغییر لاین و... (توسط دوربین های عادی و حرارتی) قابل تشخیص است. این امکانات همگی در نرم افزار اسپرینکس ایتالیا وجود دارد که با تمام VMS های مطرح دنیا یکپارچه سازی شده است. apornak.com

 • شمارش، طبقه بندی و حدود سرعت وسایل نقلیه - نرم افزار Sprinx (اسپرینکس ایتالیا)

  16 بازدید

  با استفاده از فناوری 3بعدی آنالیز هوشمند تصاویر، کلیه وسیله های نقلیه در خیابان ها، اتوبان ها، تونل ها، میدان ها و معابر، قابل شمارش، طبقه بندی و سرعت تقریبی آنها قابل شناسایی است. همچنین بسیاری از موارد دیگر مانند توقف در محل ممنوعه، تغییر لاین و... (توسط دوربین های عادی و حرارتی) قابل تشخیص است. این امکانات همگی در نرم افزار اسپرینکس ایتالیا وجود دارد که با تمام VMS های مطرح دنیا یکپارچه سازی شده است. apornak.com

 • اسپرینکس ایتالیا- تشخیص تغییر لاین

  37 بازدید

  با استفاده از فناوری 3بعدی آنالیز هوشمند تصاویر، کلیه وسیله های نقلیه در خیابان ها، اتوبان ها، تونل ها، میدان ها و معابر، قابل شمارش، طبقه بندی و سرعت تقریبی آنها قابل شناسایی است. همچنین بسیاری از موارد دیگر مانند توقف در محل ممنوعه، تغییر لاین و... قابل تشخیص است. این امکانات همگی در نرم افزار اسپرینکس ایتالیا وجود دارد که با تمام VMS های مطرح دنیا یکپارچه سازی شده است. apornak.com

 • اسپرینکس ایتالیا- تشخیص توقف وسیله نقلیه در محل ممنوعه (دوربین حرارتی و عادی)

  31 بازدید

  با استفاده از فناوری 3بعدی آنالیز هوشمند تصاویر، کلیه وسیله های نقلیه در خیابان ها، اتوبان ها، تونل ها، میدان ها و معابر، قابل شمارش، طبقه بندی و سرعت تقریبی آنها قابل شناسایی است. همچنین بسیاری از موارد دیگر مانند تشخیص توقف در محل ممنوعه، قابل تشخیص است. این امکانات همگی در نرم افزار اسپرینکس ایتالیا وجود دارد که با تمام VMS های مطرح دنیا یکپارچه سازی شده است. apornak.com

 • اسپرینکس ایتالیا- تشخیص توقف وسیله نقلیه در محل های ممنوعه

  28 بازدید

  با استفاده از فناوری 3بعدی آنالیز هوشمند تصاویر، کلیه وسیله های نقلیه در خیابان ها، اتوبان ها، تونل ها، میدان ها و معابر، قابل شمارش، طبقه بندی و سرعت تقریبی آنها قابل شناسایی است. همچنین بسیاری از موارد دیگر مانند تشخیص توقف در محل ممنوعه، قابل تشخیص است. این امکانات همگی در نرم افزار اسپرینکس ایتالیا وجود دارد که با تمام VMS های مطرح دنیا یکپارچه سازی شده است. apornak.com

 • اسپرینکس ایتالیا- تشخیص هوشمند افزایش حجم ترافیک در معابر ترافیکی

  32 بازدید

  اسپرینکس Sprinx ایتالیا، بر طراحی و ارائه سیستم های نظارت تصویری هوشمند برای صنعت حمل و نقل و ترافیک تمرکز دارد و یکی از بهترین ها در نوع خود است. راهکارهای هوشمند اسپرینکس، برای نظارت و تشخیص حوادث در بیش از 200 تونل و بیش از 1500 کیلومتر از جاده ها و بزرگراه های معتبر اروپا، در حال استفاده است. apornak.com

 • اسپرینکس ایتالیا- تشخیص پرسه زنی عابر پیاده در معابر ترافیکی

  25 بازدید

  سپرینکس Sprinx ایتالیا، بر طراحی و ارائه سیستم های نظارت تصویری هوشمند برای صنعت حمل و نقل و ترافیک تمرکز دارد و یکی از بهترین ها در نوع خود است. راهکارهای هوشمند اسپرینکس، برای نظارت و تشخیص حوادث در بیش از 200 تونل و بیش از 1500 کیلومتر از جاده ها و بزرگراه های معتبر اروپا، در حال استفاده است. apornak.com

 • شناسایی هوشمند رخدادهای ترافیکی با دقت بالا با فناوری Deep Learning

  34 بازدید

  استفاده از فناوری های مختلف حوزه هوش مصنوعی مانند Deep Learning و شبکه های عصبی، امکان تشخیص بسیار دقیق وقایع و رویدادهای ترافیکی را حتی در شرایط نوری بسیار بد، برف و باران شدید و در دوربین های با لرزش بالا، میسر ساخته است. نرم افزار اسپرینکس ایتالیا، تنها نرم افزار هوشمند تشخیص رویدادهای ترافیکی است که از این فناوری ها استفاده می کند. apornak.com

 • تشخیص و شمارش مبدا و مقصد وسایل نقلیه در میدان ها و معابر- اسپرینکس ایتالیا

  33 بازدید

  یک فناوری بسیار کاربری برای آمار های مورد استفاده در تصمیم گیری های ترافیکی. این فناوری مشخص می کند که از کل وسایل نقلیه ی وارد شده به هر خروجی، چه تعداد از هر یک از ورودی های دیگر آمده است. این فناوری در نرم افزار AID اسپرینکس ایتالیا وجود دارد.

 • شمارش، طبقه بندی و حدود سرعت وسایل نقلیه 2 - نرم افزار Sprinx (اسپرینکس ایتالیا)

  12 بازدید

  با استفاده از فناوری 3بعدی آنالیز هوشمند تصاویر، کلیه وسیله های نقلیه در خیابان ها، اتوبان ها، تونل ها، میدان ها و معابر، قابل شمارش، طبقه بندی و سرعت تقریبی آنها قابل شناسایی است. این امکانات همگی در نرم افزار اسپرینکس ایتالیا وجود دارد که با تمام VMS های مطرح دنیا یکپارچه سازی شده است.

 • شمارش، طبقه بندی و حدود سرعت وسایل نقلیه 1 - نرم افزار Sprinx (اسپرینکس ایتالیا)

  29 بازدید

  با استفاده از فناوری 3بعدی آنالیز هوشمند تصاویر، کلیه وسیله های نقلیه در خیابان ها، اتوبان ها، تونل ها، میدان ها و معابر، قابل شمارش، طبقه بندی و سرعت تقریبی آنها قابل شناسایی است. این امکانات همگی در نرم افزار اسپرینکس ایتالیا وجود دارد که با تمام VMS های مطرح دنیا یکپارچه سازی شده است.

 • شمارش، طبقه بندی و سرعت تقریبی خودرو (دوربین دارای لرزش) با فناوری Deep Learning

  45 بازدید

  اسپرینکس Sprinx ایتالیا، نرم افزار تشخیص هوشمند رویدادهای ترافیکی با دقت بالا و با استفاده از فناوری Deep Learing و شبکه های عصبی است. این شرکت بر طراحی و ارائه سیستم های نظارت تصویری هوشمند برای صنعت حمل و نقل و ترافیک تمرکز دارد و یکی از بهترین ها در نوع خود است. راهکارهای اسپرینکس در بیش از 200 تونل و بیش از 1500 کیلومتر از جاده ها و بزرگراه های معتبر اروپا، در حال استفاده است. apornak.com

 • شمارش، طبقه بندی و سرعت تقریبی خودرو در شرایط نوری بد با فناوری Deep Learning

  29 بازدید

  اسپرینکس Sprinx ایتالیا، نرم افزار تشخیص هوشمند رویدادهای ترافیکی با استفاده از فناوری Deep Learing و شبکه های عصبی است. این شرکت بر طراحی و ارائه سیستم های نظارت تصویری هوشمند برای صنعت حمل و نقل و ترافیک تمرکز دارد و یکی از بهترین ها در نوع خود است. راهکارهای اسپرینکس در بیش از 200 تونل و بیش از 1500 کیلومتر از جاده ها و بزرگراه های معتبر اروپا، در حال استفاده است. apornak.com

 • حضور در نمایشگاه ایپاس 2018

  37 بازدید

  معرفی رسمی نرم افزار مدیریت تصاویر #سیتِک آلمان و نرم افزار آنالیز هوشمند ترافیک #اسپرینکس ایتالیا / سرورها و ذخیره سازهای ویژه ی سیستم های نظارتی #فایبرنتیکس دانمارک

 • برخی از پروژه های انجام شده توسط نرم افزار سیتِک (SeeTec) آلمان

  32 بازدید

  نمونه پروژه های انجام شده توسط نرم افزار مدیریت تصاویر (VMS) سیتک SeeTec، در خاورمیانه و برخی دیگر از نقاط جهان (از جمله کشورهای مختلف اروپایی، استانبول، مالزی و ... ) برای دریافت نسخه آزمایشی نرم افزار با شماره تلفن 021-88544004 تماس حاصل نمایید. نمونه پروژه ها: راه آهن، بنادر، بانک ها، مراکز خرید، مراکز تفریحی، هتل ها، مراکز دولتی و امنیتی، کارخانه ها، استادیوم ها، فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای

 • پایش هوشمند ترافیک و تشخیص سانحه توسط دوربین سامسونگ با نرم افزار Sprinx

  47 بازدید

  پرینکس Sprinx ایتالیا، بر طراحی و ارائه سیستم های نظارت تصویری هوشمند برای صنعت حمل و نقل و ترافیک تمرکز دارد و یکی از بهترین ها در نوع خود است. راهکارهای هوشمند اسپرینکس، برای نظارت و تشخیص حوادث در بیش از 200 تونل و بیش از 1500 کیلومتر از جاده ها و بزرگراه های معتبر اروپا، در حال استفاده است. apornak.com

 • تشخیص حرکت دنده عقب یا ورود به مسیر ورود ممنوع - نرم افزار Sprinx (اسپرینکس)

  54 بازدید

  اسپرینکس Sprinx ایتالیا، بر طراحی و ارائه سیستم های نظارت تصویری هوشمند برای صنعت حمل و نقل و ترافیک تمرکز دارد و یکی از بهترین ها در نوع خود است. راهکارهای هوشمند اسپرینکس، برای نظارت و تشخیص حوادث در بیش از 200 تونل و بیش از 1500 کیلومتر از جاده ها و بزرگراه های معتبر اروپا، در حال استفاده است. apornak.com

 • شمارش خودروها و تشخیص سرعت تقریبی در نرم افزار Sprinx (اسپرینکس ایتالیا)

  68 بازدید

  اسپرینکس Sprinx ایتالیا، بر طراحی و ارائه سیستم های نظارت تصویری هوشمند برای صنعت حمل و نقل و ترافیک تمرکز دارد و یکی از بهترین ها در نوع خود است. راهکارهای هوشمند اسپرینکس، برای نظارت و تشخیص حوادث در بیش از 200 تونل و بیش از 1500 کیلومتر از جاده ها و بزرگراه های معتبر اروپا، در حال استفاده است. apornak.com

 • تشخیص دود و کاهش میدان دید در نرم افزار Sprinx (اسپرینکس ایتالیا)

  26 بازدید

  اسپرینکس Sprinx ایتالیا، بر طراحی و ارائه سیستم های نظارت تصویری هوشمند برای صنعت حمل و نقل و ترافیک تمرکز دارد و یکی از بهترین ها در نوع خود است. راهکارهای هوشمند اسپرینکس، برای نظارت و تشخیص حوادث در بیش از 200 تونل و بیش از 1500 کیلومتر از جاده ها و بزرگراه های معتبر اروپا، در حال استفاده است. apornak.com

 • تشخیص توقف خودرو در محل ممنوعه - نرم افزار Sprinx (اسپرینکس ایتالیا)

  30 بازدید

  اسپرینکس Sprinx ایتالیا، بر طراحی و ارائه سیستم های نظارت تصویری هوشمند برای صنعت حمل و نقل و ترافیک تمرکز دارد و یکی از بهترین ها در نوع خود است. راهکارهای هوشمند اسپرینکس، برای نظارت و تشخیص حوادث در بیش از 200 تونل و بیش از 1500 کیلومتر از جاده ها و بزرگراه های معتبر اروپا، در حال استفاده است. apornak.com

 • تشخیص پرسه زنی عابر در جاده، تونل و اتوبان در نرم افزار Sprinx (اسپرینکس)

  34 بازدید

  اسپرینکس Sprinx ایتالیا، بر طراحی و ارائه سیستم های نظارت تصویری هوشمند برای صنعت حمل و نقل و ترافیک تمرکز دارد و یکی از بهترین ها در نوع خود است. راهکارهای هوشمند اسپرینکس، برای نظارت و تشخیص حوادث در بیش از 200 تونل و بیش از 1500 کیلومتر از جاده ها و بزرگراه های معتبر اروپا، در حال استفاده است. apornak.com

 • شمارش خودرو، تشخیص حجم ترافیک و میانگین سرعت در نرم افزار Sprinx (اسپرینکس)

  30 بازدید

  اسپرینکس Sprinx ایتالیا، بر طراحی و ارائه سیستم های نظارت تصویری هوشمند برای صنعت حمل و نقل و ترافیک تمرکز دارد و یکی از بهترین ها در نوع خود است. راهکارهای هوشمند اسپرینکس، برای نظارت و تشخیص حوادث در بیش از 200 تونل و بیش از 1500 کیلومتر از جاده ها و بزرگراه های معتبر اروپا، در حال استفاده است. apornak.com

 • امکان شمارش و طبقه بندی خودروها در نرم افزار Sprinx (اسپرینکس ایتالیا)

  18 بازدید

  اسپرینکس Sprinx ایتالیا، بر طراحی و ارائه سیستم های نظارت تصویری هوشمند برای صنعت حمل و نقل و ترافیک تمرکز دارد و یکی از بهترین ها در نوع خود است. راهکارهای هوشمند اسپرینکس، برای نظارت و تشخیص حوادث در بیش از 200 تونل و بیش از 1500 کیلومتر از جاده ها و بزرگراه های معتبر اروپا، در حال استفاده است. apornak.com

 • نرم افزار Sprinx جهت نظارت و تشخیص هوشمند حوادث در اتوبان ها، جاده ها و تونل ها

  48 بازدید

  اسپرینکس Sprinx ایتالیا، بر طراحی و ارائه سیستم های نظارت تصویری هوشمند برای صنعت حمل و نقل و ترافیک تمرکز دارد و یکی از بهترین ها در نوع خود است. راهکارهای هوشمند اسپرینکس، برای نظارت و تشخیص حوادث در بیش از 200 تونل و بیش از 1500 کیلومتر از جاده ها و بزرگراه های معتبر اروپا، در حال استفاده است. apornak.com

 • آنالیز هوشمند تصاویر در نرم افزار سیتک SeeTec آلمان

  42 بازدید

  سیتک SeeTec، یک نرم افزار مدیریت تصاویر(VMS) معتبر آلمانی است که اولین بار در سال۱۹۹۷ به بازار عرضه شد. فناوری پیشرفته این VMS سبب شد در پروژه های بزرگ با توانایی مدیریت هزاران دوربین قابلیت خود را به اثبات برساند. ویژگی ممتاز این نرم افزار، قابلیت آنالیز هوشمند تصاویر و کنترل هوشمند پیرامونی و پلاک خوان فارسی است. اَپُرناک، به عنوان نماینده انحصاری سیتک آلمان در ایران است.

 • کایوگا (Cayuga) - نرم افزار مدیریت تصاویر (VMS) از سیتک (SeeTec) آلمان

  95 بازدید

  سیتک SeeTec، یک نرم افزار مدیریت تصاویر(VMS) معتبر آلمانی است که اولین بار در سال۱۹۹۷ به بازار عرضه شد. فناوری پیشرفته این VMS سبب شد در پروژه های بزرگ با توانایی مدیریت هزاران دوربین قابلیت خود را به اثبات برساند. ویژگی ممتاز این نرم افزار، قابلیت آنالیز هوشمند تصاویر و کنترل هوشمند پیرامونی و پلاک خوان فارسی است. اَپُرناک، به عنوان نماینده انحصاری سیتک آلمان در ایران است.