1.4 هزار دنبال‌ کننده
2.2 میلیون بازدید ویدیو
99 بازدید 3 ماه پیش

The Last Moments of the Dawn - Chris de Burgh «ترجمه قطعه به فارسی» در آخرین لحظات سپیده دم قبل از شروع روز ، قبل از اینکه بخواهیم بخیر بگوییم مرا نگه دار ، مرا ببوس اکنون دستانم می لرزند و قلبم درد می کند در فکر عشق ورزیدن با تو امشب ، هرگز خواب نمی بینم که آرزو کنم عاشق شوید و با شما خواهد بود ما در دریا هستیم ، فقط من و شما اکنون باد می وزد ، و اشتیاق من در حال رشد است و چشمان شما از نور عشق می درخشد. هیچ توضیحی وجود ندارد که چرا باید اینگونه باشد برای من و شما ، باید سرنوشت باشد و از یک

Chris de Burgh

99 بازدید 3 ماه پیش

The Last Moments of the Dawn - Chris de Burgh «ترجمه قطعه به فارسی» در آخرین لحظات سپیده دم قبل از شروع روز ، قبل از اینکه بخواهیم بخیر بگوییم مرا نگه دار ، مرا ببوس اکنون دستانم می لرزند و قلبم درد می کند در فکر عشق ورزیدن با تو امشب ، هرگز خواب نمی بینم که آرزو کنم عاشق شوید و با شما خواهد بود ما در دریا هستیم ، فقط من و شما اکنون باد می وزد ، و اشتیاق من در حال رشد است و چشمان شما از نور عشق می درخشد. هیچ توضیحی وجود ندارد که چرا باید اینگونه باشد برای من و شما ، باید سرنوشت باشد و از یک

نمایش بیشتر