65 دنبال‌ کننده
237.1 هزار بازدید ویدیو

ساخت کمان سننتی چینی

15.9 هزار بازدید 4 سال پیش

ساخت کمان سننتی چینی توسط حرفه ای ها

دیگر ویدیوها

ساخت کمان سننتی چینی

15.9 هزار بازدید 4 سال پیش

تیراندازی با کمان

2 هزار بازدید 4 سال پیش

تیراندازی با کمان

1.4 هزار بازدید 4 سال پیش

شکار با کمان کامپوند

8.1 هزار بازدید 5 سال پیش

تیر اندازی با کمان سنتی

9 هزار بازدید 5 سال پیش

تیر اندازی با کمان

1.5 هزار بازدید 5 سال پیش

شکار با تیر کمان سنتی

21.5 هزار بازدید 5 سال پیش

شکار با تیر کمان سنتی ریکرو

8.3 هزار بازدید 5 سال پیش

شکار با تیر کمان ریکرو سنتی

8.2 هزار بازدید 5 سال پیش

تیراندازی با کراسبو

8.6 هزار بازدید 5 سال پیش

ُساخت کمان لانگ بو

9.5 هزار بازدید 5 سال پیش

کمان سنتی انگلیسی

2.7 هزار بازدید 5 سال پیش

کمان کامپوند

1.4 هزار بازدید 5 سال پیش

تیر اندازی با کمان pvc

3.4 هزار بازدید 5 سال پیش

پرتاپ چاقو

1.9 هزار بازدید 5 سال پیش

شکار با بلوگان یا اصلحه فوتی

8.4 هزار بازدید 5 سال پیش

شکار مار زنگی

3 هزار بازدید 5 سال پیش

تیر اندازی با کمان سننتی

743 بازدید 5 سال پیش

تیر اندازی با کمان سننتی

801 بازدید 5 سال پیش

تیر اندازی با کمان سننتی

1.6 هزار بازدید 5 سال پیش

تیزاندازی با کمان

1.1 هزار بازدید 5 سال پیش

تیزاندازی با کمان سننتی

688 بازدید 5 سال پیش

بلوگان یا اسلحه فوتی

3.5 هزار بازدید 5 سال پیش

بلوگان یا اسلحه فوتی

3.2 هزار بازدید 5 سال پیش

ساخت کمان چوبی لانگبو قسمت 4

5.9 هزار بازدید 5 سال پیش

ساخت کمان چوبی لانگبو قسمت 3

6.6 هزار بازدید 5 سال پیش

ساخت کمان چوبی لانگبو قسمت 2

4.5 هزار بازدید 5 سال پیش

ساخت کمان چوبی لانگبو قسمت 1

14.7 هزار بازدید 5 سال پیش

شکار با تیر کمان سنتی

8.6 هزار بازدید 5 سال پیش

ساخت blow gun یا اصلحه فوتی

4.5 هزار بازدید 5 سال پیش

blow gun اصلحه فوتی

2.1 هزار بازدید 5 سال پیش

بلوگان یا اسلحه فوتی

3.9 هزار بازدید 5 سال پیش

پرتاپ چاقو

1.3 هزار بازدید 5 سال پیش

شکار با کمان

6 هزار بازدید 5 سال پیش

÷

769 بازدید 5 سال پیش

تیر اندازی

744 بازدید 5 سال پیش

ساخت کمان سننتی

5 هزار بازدید 5 سال پیش

تیراندازی با کمان سننتی

696 بازدید 5 سال پیش
نمایش بیشتر